Avtalsprocessen

Ledarna förhandlar på ungefär 80 avtalsområden och har totalt cirka 225 kollektivavtal att vårda. De senaste 20 åren har Ledarna varit en av de ledande aktörerna när det gäller att utveckla och modernisera den svenska kollektivavtalsmodellen, i synnerhet vad gäller lönebildning.

Ledarna har idag en position på svensk arbetsmarknad som den mest progressiva och utvecklingsinriktade organisationen, genom att ständigt arbeta aktivt och visionärt med ledarskapsfrågor och avtalsutveckling.

Ledaravtalet – som grundas på en utvecklad dialog med närmsta chef och på principen att en chefs förutsättningar, kompetensutveckling och lön ska hanteras lokalt och individuellt – har gått från vision till verklighet inom många verksamheter. Ledarnas medlemmar har i detta ett värdefullt redskap i relationen med sina arbetsgivare.

Ledarnas avtalsprocess

  1. Ledarnas avtalsprocessAvtalsrörelsen inleds med avtalskonferenser med företrädare. Samtliga berörda förhandlingsdelegationer kallas till konferensen, för att skapa delaktighet och samsyn inför kommande förhandlingar.

  2. Internt kanslimöte. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och delaktighet inom kansliet.

  3. Internt chefs- och ledningsmöte. Även här är syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och delaktighet inom kansliet.

  4. Sedan sker en överläggning med Förbundsstyrelsen. Syftet är att informera om avtalsprocessen och redovisa vad som kommit fram i de konferenser och möten som varit. Under överläggningen ska de yrkanden som framkommit förankras.

  5. Efter överläggningen kallas förhandlingsdelegationerna in för att yrkanden ska fastställas per avtalsområde. I samband med möten med delegationer ska en samsyn skapas kring prioritering av yrkanden som fastställts.

  6. Därefter påbörjas avtalsförhandlingar. Vi ska utifrån de förutsättningar som ges skapa bättre villkor för våra medlemmar och flytta fram och stärka Ledarnas position på respektive avtalsområde.

  7. När avtalsförhandlingarna har avslutats genomförs målgruppsanpassade konferenser med syfte att presentera och redovisa resultaten från genomförda förhandlingar. Konferenserna ska synliggöra medlemsnyttan med avtalet/överenskommelsen. De ska också ska ge underlag till deltagarna för att de ska kunna ge en egen beskrivning av förhandlingsresultatet.

  8. Avtalsenheten gör en analys av genomförd avtalsrörelse för att dra lärdomar och dokumentera erfarenheter, samt för att förbättra avtalsprocessen inför kommande avtalsförhandlingar.
Text: Maria Centerwall Uppdaterat: 2016-02-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem