Varsel – frågor och svar

Frågorna är många just nu med anledning av Unionens och Sveriges Ingenjörers varsel inom Almegas avtalsområde. Nedan har vi listat en rad frågor och svar beträffande flexpension och lagt varsel.

Vad handlar konflikten om?

En av de stora frågorna i årets avtalsrörelse för tjänstemännen är frågan om flexpension. Flexpension innebär att det ska göras kompletterande avsättningar till pension och tanken är att detta ska ge en förstärkt möjlighet för individen att gå ner i arbetstid inför pensionen alternativt få en förstärkning av ålderspension.

Unionen och Sveriges Ingenjörer å ena sidan och Almega å andra sidan har inte kunnat komma överens om formerna för flexpension. Unionen och Sveriges Ingenjörer har därför enats om att varsla om en konflikt på utvalda företag inom vissa av Almegas avtalsområden.  

Varför är flexpension viktigt?

Medellivslängden i Sverige ökar stadigt. Detta ger effekter på pensionssystemen vilket kommer innebära att chefer och andra kommer att behöva arbeta längre i framtiden. För att ge ökade förutsättningar att arbeta längre och skapa individuella lösningar behövs ytterligare förstärkningar av tjänstepensionssystemet och möjligheter till individuell anpassning under den senare delen av arbetslivet.

Hur ställer sig Ledarna till flexpension?

Ledarna tycker att möjligheten till flexpension är en viktig fråga som måste lösas. Ledarna anser dock att formerna för hur flexpensionen ska konstrueras inte är en fråga som ska lösas genom konfliktåtgärder. Vi kommer därför inte att vidta några stridsåtgärder och som medlem i Ledarna kommer man inte att tas ut i strejk.

Vad betyder varsel om konflikt?

Varsel är en förvarning om konfliktåtgärder, att någon av parterna planerar att ta ut sina medlemmar/medlemsföretag i strejk, lockout eller annan konfliktåtgärd. Ett varsel ska lämnas till motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Varselhandlingen ska ange vem konflikten riktar sig mot, vilka som berörs, vilken typ av konfliktåtgärd som är aktuell och när den ska verkställas. En kopia på varslet ska lämnas till Medlingsinstitutet som ska utse medlare i konflikten.

Vad är strejk?

En strejk är en konfliktåtgärd från en facklig organisation som innebär att de medlemmar som är uttagna i strejk måste lämna arbetsplatsen och inte får utföra några arbetsuppgifter under den tid som konflikt pågår. Det gäller även arbetsuppgifter som utförs utanför kontoret.

Vad är blockad?

En blockad innebär att visst arbete inte får utföras. Övertidsblockad innebär att man inte får arbeta övertid och nyanställningsblockad innebär att man inte får ta anställning på den blockerade arbetsplatsen.

I samband med en strejk försätts även de arbetsuppgifter som utförs av de personer som omfattas av strejken i blockad. Det innebär att ingen annan heller får utföra deras arbetsuppgifter.

Vad innebär lockout?

En lockout är arbetsgivarens stridsåtgärd i en konflikt med en eller flera fackliga organisationer. Arbetsgivaren stänger då arbetsplatsen och berörda arbetstagare får inte utföra arbete. Lockout innebär att arbetsgivaren inte behöver betala ut lön så länge lockouten pågår.

Men om arbetsgivaren skickar hem anställda för att det på grund av en facklig organisations konflikt (strejk och blockad) inte finns arbetsuppgifter att utföra är det inte en lockout. Då ska lön betalas!

Hur ska du som chef och medlem i Ledarna förhålla dig till konflikter?

Utgångspunkten är att Ledarnas medlemmar ska förhålla sig strikt neutrala till både varsel och vidtagen konfliktåtgärd. Detta innebär att en medlem i Ledarna ska, på vanligt sätt, gå till arbetet och utföra de uppdrag och åligganden som är förenade med tjänsten eller befattningen. Medlem i Ledarna ska enbart utföra de arbetsuppgifter som normalt ingår i eget uppdrag. Arbete eller arbetsuppgifter som kan hänföras till eller omfattas av en blockad eller strejk ska inte utföras. Om du uppmanas att överta eller att utföra sådana arbetsuppgifter ska du kontakta Ledarnas Chefsservice för rådgivning.

Hur påverkas du ekonomiskt?

Kan du som medlem i Ledarna inte utföra ditt arbete, på grund av blockaden eller en eventuell lockout, och inte får lön av din arbetsgivare så får du konfliktersättning från Ledarna för utebliven lön. Mer information om konfliktersättning och de blanketter som behövs för detta kommer att finnas på ledarna.se/avtalsnyheter om konflikten träder ikraft.

Hur håller du dig uppdaterad?

Det är viktigt att du som chef håller dig uppdaterad om hur konflikten utvecklas. Vi lägger löpande ut information på vår webbplats och vid behov skickar vi ut information till medlemmar och företrädare som berörs av varsel. Har du frågor kring konflikten kan du givetvis även vända dig till oss på Ledarna, telefon 0200-87 11 11 eller ledarna.se/kontakta.

Text: Uppdaterat: 2016-04-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem