2016-04-29

Nya avtal mellan Ledarna och EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Sveriges chefsorganisation Ledarna och EnergiFöretagens Arbetsgivarförening, EFA har tecknat nya överenskommelser gällande Branschavtal Energi och löneavtalet för chefer inom energibranschen.

Branschavtal Energi gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017. Löneavtalet ”Huvudavtal om lönebildning och lönesättning i företagen” gäller fortfarande tillsvidare.

Avtalen omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom EnergiFöretagens Arbetsgivareförenings avtalsområde.

Nyheter i avtalen

Hållbara Chefer

Parterna kommer att fortsätta arbetet med Hållbara chefer. En arbetsgrupp kommer att kartlägga faktorer som skapar bra förutsättningar för chefer att klara sitt uppdrag så att de bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft i sina verksamheter. Arbetsgruppen ska även identifiera förekommande problemfaktorer och försöka genomlysa den forskning som finns rörande chefers arbetsmiljö. Arbetet sker partsgemensamt tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Löneavtal

Arbetet med att utveckla löneavtalet fortsätter. Uppgiften för arbetsgruppen består i att göra en genomlysning av befintligt avtal i syfte att utveckla avtalet till att bli ett modernt och tydligt sifferlöst processavtal. Exempel på aspekter som ska belysas är lönebildnings- och lönesättningsprocessen och lokala parters samverkan. Parterna ska genom träffar med intresserade företag i branschen även undersöka vilka möjligheter som finns att genom Ledaravtalet stärka den lokala lönebildningen.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum kring framtidens lönebildning och löneavtal under 2016/2017, där EFA avser delta.

Allmänna anställningsvillkor

Texten som rör Elektroniska övervakningssystem har ändrat innehåll. Arbetsgivaren har en skyldighet att redovisa skälet till användningen, vilka som ska ha tillgång till uppgifterna samt hur länge uppgifterna får sparas (12 kap § 1). 

Avtal om arbetstidsbestämmelser för arbetstagare

Ny skrivning gällande arbetstidens förläggning och restid. Kopplingen till EUs arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) tydliggörs (Bil.1, 3 kap § 1).

Extrapension

Avsättningen till extrapensionen utökas med ytterligare 0,2 procent. Tillsammans med tidigare avsättningar så uppgår nu extrapensionen till 1,5 procent från och med den 1 april 2016. Den kompletterande premien betalas från och med den månad arbetstagaren fyller 25 år och till och med månaden före den vilken arbetstagaren fyller 65 år.  

Övrigt

Parterna har kommit överens om att tillsätta ytterligare två arbetsgrupper. Den ena gällande förtydliganden kring föräldraledighetstillägg och den andra är kopplad till frågor rörande likabehandling och diskrimineringslagstiftningen. Båda arbetsgrupperna är gemensamma med övriga avtalsbärande parter inom avtalsområdet.  

Mer information  

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Peder Bertilsson, avtalsansvarig på Ledarna, peder.bertilsson@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem