2016-06-10

Nya avtal mellan Ledarna och Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF har tecknat nya överenskommelser gällande Tjänstemannaavtalen inom motorbranschen.

De nya avtalen gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017. Lönebildningsavtalet gäller fortfarande tillsvidare.

Avtalen omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i företag inom motorbranschen.

 

Nyheter i avtalen

Hållbara Chefer

Parterna kommer att fortsätta arbetet med Hållbara chefer. En arbetsgrupp kommer att kartlägga faktorer som skapar bra förutsättningar för chefer att klara sitt uppdrag så att de bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft i sina verksamheter. Arbetsgruppen ska även identifiera förekommande problemfaktorer och försöka genomlysa den forskning som finns rörande chefers arbetsmiljö. Man kommer speciellt att beröra de allmänna råd som har ställts från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Löneavtal

Arbetet med att utveckla löneavtalet fortsätter. Uppgiften för arbetsgruppen består i att göra en genomlysning av befintligt avtal i syfte att utveckla avtalet till att bli ett modernt och tydligt sifferlöst processavtal. Exempel på aspekter som ska belysas är lönebildnings- och lönesättningsprocessen och lokala parters samverkan.

Förändringar i Allmänna anställningsvillkor

  • Nya villkor om uppsägningstid för de som anställts den 1 maj 2016 eller senare (§11 Mom. 1:1).
  • För anställd som är försäljare kan provanställning utökas till 12 månader (§2 Mom. 2:4).
  • Om anställd begär arbetsgivarintyg ska det lämnas utan oskäligt dröjsmål (§11 Mom. 3:8).

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

En ny paragraf om beredskap införs i avtalet. Paragrafen tar bland annat fasta på förläggningen samt ersättningsnivåer.

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent och uppgår nu till 0,7 procent. Avsättningen gäller från 1 maj 2016 och görs i syfte att skapa förutsättningar för anställd att gå i deltidspension.

Mer information  

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-871111 eller Peder Bertilsson, avtalsansvarig på Ledarna, peder.bertilsson@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-06-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem