2016-08-19

Nya avtal mellan Ledarna och Svenska Flygbranschen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svenska Flygbranschen har tecknat nya överenskommelser gällande allmänna anställningsvillkor, dess tillhörande bilagor och lönebildningsavtalet.

De nya avtalen gäller från den 1 maj 2016 och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Lönebildningsavtalet gäller fortfarande tillsvidare.

Avtalen omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i företag inom Svenska Flygbranschens avtalsområde.

Nyheter i avtalen

Hållbara Chefer

Parterna kommer att fortsätta arbetet med Hållbara chefer. En arbetsgrupp kommer att kartlägga faktorer som skapar bra förutsättningar för chefer att klara sitt uppdrag så att de bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft i sina verksamheter. Arbetsgruppen ska även identifiera förekommande problemfaktorer och försöka genomlysa den forskning som finns rörande chefers arbetsmiljö. Man kommer speciellt att beröra de allmänna råd som har ställts från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Ett helhetsgrepp kring avtalens skrivningar rörande arbetstid ska tas. Speciellt avtalens kopplingar till övertid ska belysas.

Löneavtal

Arbetet med att utveckla löneavtalet fortsätter. Uppgiften för arbetsgruppen består i att göra en genomlysning av befintligt avtal i syfte att utveckla avtalet till att bli ett modernt och tydligt sifferlöst processavtal. Exempel på aspekter som ska belysas är lönebildnings- och lönesättningsprocessen, lokala parters engagemang, dialogen mellan chef och närmast överordnad chef. Gruppen ska även diskutera lönebildningsavtalets intentioner och möjligheter kring kompetensutveckling, arbetsmiljö, individuella revisionstidpunkter samt framtidens lönebildning.  

Förändringar i Allmänna anställningsvillkor

  • Uppsägningstiden från tjänstemannens sida uppgår till 3 månader från och med 4 års anställningstid vid företaget (§12 Mom. 1:1).
  • Under provanställning är uppsägningstiden 14 dagar för både arbetsgivaren och tjänstemannen (§12 Mom. 4:3).
  • Arbetsgivarintyg ska lämnas till medlem som så begär. Arbetsgivarintyget ska lämnas utan oskäligt dröjsmål (§12 Mom. 4:9)

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

Förändring i arbetstidsbestämmelserna gällande § 3 Mom. 3.4, Återföring av övertid.  Taket för återföring av timmar till övertidsutrymmet tas bort. Huvudregeln gällande övertidskompensation är fortfarande att övertidsarbete kompenseras i pengar (övertidsersättning). Önskar tjänstemannen ta ut övertidskompensation i form av ledig tid (kompensationsledighet) måste tjänstemannen komma överens med arbetsgivaren om ledighet. Arbetsgivaren kan inte tvinga tjänstemannen att ta ut kompensationsledighet.    

Deltidspension

Avsättningen till deltidspensionen utökas med ytterligare 0,2 procent. Tillsammans med tidigare avsättningar uppgår deltidspensionen till 0,7 procent från och med den 1 maj 2016. Avsättningen görs i syfte att skapa förutsättningar för medlemmen att gå i deltidspension.

Mer information  

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-871111 eller Peder Bertilsson, avtalsansvarig på Ledarna, peder.bertilsson@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-08-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem