2016-04-28

Nytt avtal för chefer inom byggnära sektorn

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom byggnära sektorn.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017. Avtalet om lönebildning – Ledaravtalet gäller tillsvidare med kompletterande text om vikten av Hållbara chefer.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom ovan angivna arbetsgivarförbund.

 

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Hållbara chefer

Ledarna och arbetsgivarna inom den byggnära sektorn har under de senaste avtalsperioden arbetat partsgemensamt med vikten av att branschen har hållbara chefer, det vill säga att chefen orkar och har de förutsättningar som krävs för att verka som chef i byggbranschen. Parterna är överens om att det är av stor vikt att fortsätta och utveckla det redan påbörjade arbetet där syftet är att nå bättre hållbarhet för branschens chefer.

Bättre tillämpning av Ledaravtalet

Arbetsgrupp och fortsatt partsgemensamt arbete mellan Ledarna och arbetsgivarna inom den byggnära sektorn i syfte att förbättra tillämpningen av Ledaravtalet ute på företagen.

Kompletterande text i Ledaravtalet

”Det ställs höga krav på chefer och chefer måste i sin tur ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. En dialog mellan chef och närmaste överordnad kring chefens förutsättningar syftar till att skapa hållbara chefer vilket gynnar verksamheten, medarbetare och chefen själv”.

Visselblåsare

En arbetsgrupp mellan Ledarna och Sveriges Byggindustrier tillsätts med uppdrag att följa utvecklingen när det gäller frågan om skydd för visselblåsare och om lämpligt föreslå åtgärder. Arbetet är tänkt att starta upp under hösten 2016. Arbetsgivarna inom den byggnära sektorn följer arbetet i den tillsatta arbetsgruppen.

Mångfald och icke diskriminering

Parterna är överens om att det är av stor vikt att arbeta för mångfald och likabehandling i byggbranschen samt att diskriminering av olika grupper inte ska förekomma. Samtliga tjänstemannaparter arbetar aktivt med mångfaldsfrågan tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Arbetsgivarna inom den byggnära sektorn avser följa arbete för att se om resultatet går att använda inom den egna sektorn.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem