2016-04-15

Nytt avtal mellan Ledarna och BÄF

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Byggnadsämnesförbundet BÄF har enats om förlängd giltighetstid på mellanvarande avtal rörande lönebildning i företagen och allmänna anställningsvillkor samt övriga frågor enligt nedan.

Avtalen gäller från den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom BÄF:s avtalsområde.

Nyheter i avtalet

Huvudavtalet om lönebildning

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet fortsätter under avtalsperioden, genom gemensamma lokala aktiviteter.

BÄF har beslutat att från kommande årsskifte ansluta sig till Industriarbetsgivarna. För en bättre anpassning till behoven hos mindre företag, ska parterna under avtalsperioden diskutera möjligheten att under kommande avtalsförhandling 2017 teckna likalydande löneavtal med det som 2016 tecknades mellan Ledarna och Industriarbetsgivarna.

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Hållbara chefer

Parterna följer utvecklingen under avtalsperioden rörande aktiviteter och åtgärder inom näraliggande avtalsområden (IA, IKEM, Li med flera) och överväger löpande i vilka sammanhang samverkan med dessa kan vara av intresse.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem