2016-04-20

Nytt avtal mellan Ledarna och Sveriges Byggindustrier

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Sveriges byggindustrier har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom byggsektorn.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017. Avtalet om lönebildning, Ledaravtalet, gäller tillsvidare med kompletterande text om vikten av Hållbara chefer.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom byggsektorn.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Hållbara chefer

Ledarna och Sveriges byggindustrier har under de senaste avtalsperioden arbetat partsgemensamt med vikten av att branschen har hållbara chefer, det vill säga att chefen orkar och har de förutsättningar som krävs för att verka som chef i byggbranschen. Parterna är överens om att det är av stor vikt att fortsätta och utveckla det redan påbörjade arbetet där syftet är att nå bättre hållbarhet för branschens chefer.

Visselblåsare

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att följa utvecklingen när det gäller frågan om skydd för visselblåsare och om lämpligt föreslå åtgärder. Arbetet är tänkt att starta upp under hösten 2016.

Mångfald och icke diskriminering

Parterna är överens om att det är av stor vikt att arbeta för mångfald och likabehandling i byggbranschen samt att diskriminering av olika grupper inte ska förekomma. Samtliga tjänstemannaparter har påtalat vikten av att fortsätta det redan påbörjade arbetet avseende mångfald och diskriminering.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem