2012-06-20

Avtalsnyhet: Almega Fastighetsarbetsgivarna

Den 24 maj tecknade Ledarna ett nytt avtal om bland annat allmänna villkor med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Det nya avtalet gäller under perioden den 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2013.

En viktig förändring som skett i och med årets avtalsrörelse är att det tidigare avtalet om kompetensutveckling utgår och ersätts av ett helt nytt avtal kallat: Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling. Vill du läsa mer om det nya likabehandlingsavtalet så hittar du det i det bifogade protokollet.

En annan nyhet är att de avsättningar som gjordes i samband med 2010 års avtalsrörelse på 0,2 procent ska återgå till medlemmarna i någon form. Det är upp till de lokala parterna att besluta om hur pengarna ska användas. En sådan överenskommelse kan innebära att summan utgår i form av utbildning, extra pensionsavsättning eller lön.

Observera att det är viktigt att den lokala klubben initierar en förhandling om de 0,2 procenten snarast möjligt. Träffas ingen lokal överenskommelse senast den 30 september 2012 ska varje tjänsteman kompenseras genom en lönehöjning på 0,2 procent. Lönehöjningen ska i sådana fall gälla från och med den 1 juni 2012.

Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna har också kommit överens om att införa ett gemensamt lönerevisionsdatum. Om de lokala parterna inte kommer överens om något annat ska medlemmarnas lönerevisionsdatum vara den 1 juni varje år. De som redan har ett sedan tidigare bestämt datum kommer även fortsättningsvis att använda sig av det.

Det nya avtalet innebär också att Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna har kommit överens om att samtliga medlemsföretag ska granska omfattningen och förläggningen av restid. Detta ska även gälla de personer som undantagits rätten till restidsersättning enligt § 9.1.

Nedanstående stycke har lagts till i avtalstexten.
”Restiden ska planeras så att den inte oskäligt belastar enskilda tjänstemäns dygns- och veckovila”

Avtalet innehåller också en överenskommelse om att skapa två arbetsgrupper. Grupperna kommer enligt beslutet att ha följande fokus:

  • En översyn av löneavtalet i syfte att skapa ett för branschen specifikt avtal. Idag delar samtliga förbund ett och samma löneavtal som är från år 2003. Gällande avtal behöver moderniseras samt anpassas till branschen. Detta arbeta ska vara klart senast 31 december 2012.
  • Hållbara chefer - Ledarna och Fastighetsarbetsgivarna är överens om att bevaka vad som händer på andra avtalsområden inom Almega för att kunna göra något gemensamt inom hela Almegasfären.


Det nya avtalet innebär också mindre redaktionella förändringar i de allmänna anställningsvillkoren.

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-06-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem