2012-06-21

Avtalsnyhet: Arbetsgivarföreningen KFO för industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl

Information om nytt avtal mellan Ledarna och Arbetsgivarföreningen KFO för industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl.

Avtalet tecknades den 28 maj 2012 och gäller från och med den 1 februari 2012.

Det nya avtalet innehåller ett antal förändringar. Parterna har bland annat enats om partsgemensamma riktlinjer om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – Likabehandling. Till detta har ett råd för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet bildats. Rådet ska på olika sätt främja arbetet kring lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, ge råd och anvisningar hur lokala parter kan samverka och samla och sprida goda erfarenheter av likabehandlingsarbete och jämställdhetsåtgärder.

För de medlemmar som avtalat bort rätten till övertidsersättning innebär det nya avtalet vissa förbättringar. I fortsättningen kommer den totala arbetstiden att tas upp till diskussion i samband med den anställdes utvecklingssamtal.

I samband med avtalstecknandet träffades Avtal om förutsättningar och villkor för fackligt förtroendevalda inom avtalsområdet.

Vi tillsätter också en grupp som under avtalsperioden skall arbeta fram ett förslag till revidering av överenskommelsen om Ledaravtalet – lönebildning
 
Börje Hammarström
Avtalsansvarig KFO

Förändringar i allmänna anställningsvillkoren.

§7 RESTIDSERSÄTTNING

Parterna är överens om att följande anmärkning skall tillföras avtalet om
allmänna villkor under § 7.

Tjänsteresor är ett naturligt inslag i företagens verksamhet och förekommer såväl inom som utom landets gränser. Tjänsteresor kan ske inom den dagliga arbetstiden, men även utanför tjänstemannens ordinarie arbetstid.

Tjänstemännens resande i tjänsten har ökat under de senaste åren och jämfört med tidigare förläggs restiden oftare utanför den ordinarie arbetstiden. Detta medför att tjänstemannens fritid minskar samt att möjligheten till återhämtning från arbetet och resande ibland uteblir.

Mot bakgrund av ovanstående är det parternas uppfattning att arbetsgivare särskilt ska uppmärksamma tjänstemannens arbetsmiljö samt behov av återhämtning i samband med tjänsteresor.

Förändringar i AVTAL OM ARBETSTIDSBESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTEMÄN:

Ändringar i arbetstidsavtalet § 1 mom 3. Uppdelning av mom 3 i mom 3:1 och 3:2
3:1 nuvarande lydelse som mom 3

Anmärkning till mom 2 och 3:1
Enligt mom 2 och 3 ovan omfattas vissa tjänstemän inte av bestämmelserna i §§ 2-4. Det är dock ett ömsesidigt intresse för arbetsgivaren, den enskilde tjänstemannen och tjänstemannaklubben att kunna få en uppfattning om den totala arbetstidens omfattning för dessa tjänstemän. Den totala arbetstidens omfattning ska diskuteras mellan den berörda tjänstemannen och arbetsgivaren i utvecklingssamtalet. Utöver dessa samtal kan tidsregistrering ske genom tidsstämpling eller på annat sätt, t ex när flexibel arbetstid tillämpas vid företaget.

I övrigt är anmärkningen oförändrad

Mom 3:2
Att vissa tjänstemän inte omfattas av bestämmelserna i  § § 2-4 kan innebära särskilda hälsorisker och bör därför särskilt beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-06-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem