2013-07-12

Avtalsinformation: Medieföretagen (TU –avtalet)

Avtal har nu träffats mellan Medieföretagen och Ledarna. Överenskommelsen innebär ett antal mindre förändringar i TU-avtalet.

Ledaravtalet

Det tillsvidareavtal om lönebildning som tidigare träffas, 1 april 1993, gäller fortsatt mellan parterna.Vi centrala parter har tidigare överenskommit om att se över förutsättningarna för en utvidgning av Ledaravtalet till Medieföretagens samtliga områden. Detta arbete har nu påbörjats.

Arbetsgrupper 

Deltidspension. Medieföretagen och Ledarna ska följa arbetsmarknadens parters arbetsgrupper om delpension och om behov uppkommer är vi överens om att uppta överläggningar i detta ärende. 

Ändringar i de allmänna villkoren från 1 juni 2013

Föräldralön. Utökas med en månad. Det innebär att §12 mom 5.2 får ny lydelse enligt nedan:

Om tjänstemannen har varit anställd i fyra men inte fem år i följd utgörs föräldralönen av
- fem månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag beräknat per dag enligt denna paragraf.

Om tjänstemannen har varit anställd i fem eller fler år i följd utgörs föräldralönen av
- sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag beräknat per dag enligt denna paragraf.

Föräldralön utges enbart för en sammanhängande ledighetsperiod. Om tjänstledigheten skulle bli kortare än en, två, tre, fyra, fem respektive sex månader utges föräldralön inte för längre tid än ledigheten omfattar. 

Uppsägningstider. Lagens uppsägningstidsregler införs för anställningar som ingås efter den 1 januari 2014. För anställningar som ingåtts före detta datum gäller övergångsregler enligt nuvarande reglering.

Text: Uppdaterat: 2013-07-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem