2013-06-17

Almega Fastighetsarbetsgivarna

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 juni 2013 till och med 31 maj 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön. För att kunna utnyttja den sjätte månaden krävs att du varit anställd i tre år. Förändringen gäller från den 1 juni.

Reseavtalet från 1993 utgår och ersätts med en skrivning som uppmanar de lokala parterna alternativt den enskilde tjänstemannen att träffa överenskommelse för resor och traktamenten. Kan inte överenskommelse nås så gäller Skatteverkets ersättnings- och traktamentsnivåer.

Förhandlingarna har också lett till en förstärkning i avtalet för de som avtalat bort sin övertidsersättning. De tjänstemän som upplever hälsoproblem som tydligt kan kopplas till arbetets omfattning bör erbjudas hälsoundersökning.

Ändringar i Ledaravtalet

I det nu gällande ledaravtalet infördes en ny revisionstidpunkt, om de lokala parterna inte kommer överens om annat ska revisionsdatum vara den 1 april. Övriga tjänstemannaparter har 1 juni som revisionsdatum i sina centrala löneavtal.

Ledarna och Fastighetsarbetsgivarna är överens om att utarbeta och utveckla gemensam vägledning/kommentar till Ledaravtalet.

Hållbara chefer

Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera och analysera problemfaktorer i chefsrollen inom fastighetsbranschen under avtalsperioden.

Övrigt

Delpension. Inom Almega tillsattes en central arbetsgrupp angående delpension som har till uppgift att utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet. Ledarna följer utvecklingen.

Avtalet om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling. Avtalet tillförs ett stycke som tar upp vikten av att arbetsgivren bidrar med stödinsatser för individens friskvårdsarbete om möjlighet finns. Ett sådant bidrag kan vara att erbjuda ett subventionerat träningskort eller liknande.

Irena Franzén
AvtalsansvaringText: Irena Franzén Uppdaterat: 2013-06-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem