2013-09-12

Avtalsnyhet: Almega bransch Järnvägsinfrastruktur

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega bransch Järnvägsinfrastruktur.

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats för branschen Järnvägsinfrastruktur inom Almega tjänsteförbunden. Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön i det centrala avtalet, en ökning från fem till sex månader. För att få sex månaders föräldralön måste personen ha sex års sammanhängande anställning.

Ändringar i Ledaravtalet

I det nu gällande ledaravtalet infördes en ny revisionstidpunkt, om de lokala parterna inte kommer överens om annat ska revisionsdatum vara den 1 april.

Ledarna och Almega Järnvägsinfrastruktur är överens om att utarbeta och utveckla gemensam vägledning/kommentar alternativt stödmaterial till Ledaravtalet.

Hållbara chefer

Ledarna och Almega Järnvägsinfrastruktur är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera och analysera problemfaktorer i chefsrollen inom järnvägsbranschen samt lägga fram förslag till fortsatta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för hållbara chefer.

Övrigt

Vid företaget Infranord, som är det enda företaget som omfattas av detta avtalsområde, finns lokala avtal som kan ha mycket bättre lösningar än det centrala kollektivavtalets nivå. Ett sådant område är föräldralön där den anställde har sex månader utan krav på sex års sammanhängande anställning som är ett villkor i det centrala kollektivavtalet.

Irena Franzén
Avtalsansvaring

Text: Irena Franzén Uppdaterat: 2013-09-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem