2013-04-23

Avtalsområde Sågverk

Nu har nytt avtal träffats mellan Ledarna och Skogsindustrierna gällande Sågverk. Avtalet gäller för perioden 1 april 2013 till och med 31 mars 2016.

Parterna har träffat överenskommelse om möjlighet att kunna ta ut delpension och avtalat om extra avsättning för detta. Vi har också kommit överens om att gemensamt jobba vidare med vårt projekt ”Hållbara chefer” som vi enades om under föregående avtalsförhandlingar. Vi kommer fortsatt att partsgemensamt arbeta med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet under avtalsperioden. En ny beräkningsperiod för arbetstiden har införts i arbetstidsavtalet. Det finns nu också ett nytt kollektivavtal om förutsättningar och villkor för fackligt förtroendevalda inom Sågverksindustrin. Parterna har även enats om en utökning av föräldralönetillägget med ytterligare en månad – från fem månader till sex månader.

Närmare om avtalsöverenskommelsen:

 • Delpension. En möjlighet att ansöka om att kunna gå i delpension har införts i avtalet. Delpensionsmöjligheten föreligger från och med 60 års ålder.  En förutsättning är dock att så kan ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov. Tjänsteman som vill utnyttja rätten ska ansöka senast sex månader innan deltiden ska träda i kraft, varefter samråd ska ske mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstiden därefter ska var 80 % av en heltid. Annan nedgång i tid kan överenskommas. Särskild hänsyn ska tas till mindre företags förutsättningar. Om arbetsgivaren avser att avslå tjänstemannens begäran ska denne underrätta tjänstemannen och dennes fackliga organisation. I samband med detta ska skälen för varför arbetsgivaren avser avslå ansökan redovisas. Förhandling kan begäras i frågan enligt gällande förhandlingsordning.
 • Pensionsavsättning. Parterna är överens om en pensionsavsättning om 0,5 procent på avtalsområdet.  Syftet med denna särskilda avsättning är att tjänstemannen ska ha möjlighet att från 60 års ålder kunna gå i delpension. Denna avsättning ska ske som en komplettering till ITPK för de som omfattas av ITP 2 och för övriga som en komplettering till ITP 1. Per ordinarie lönerevisionstidpunkt under år 2014 och år 2015 avsätts 0,2 procent respektive 0,3 procent av de fasta kontanta lönerna för ledarbefattningarna per ordinarie revisionsdatum under 2014 och 2015. Avsättningen utgör ett inslag i dialogen om ny lön för individen och hanteras med beaktande av den lokala tillämpningen av Ledaravtalet.
  Nödvändiga avtalsförändringar ska vara klara senast den 31 december 2013.
 • Arbetstid. Vi har i förhandlingarna enats om att införa en ny beräkningsperiod i arbetstidsavtalet. Det innebär att den ordinarie arbetstiden inte får överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och kalenderår (§ 2 mom 1).
  Den sammanlagda arbetstiden under varje period om 7 dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst två månader. I den sammanlagda arbetstiden ingår ordinarie arbetstid, övertid och mertid.
 • Sjuklön. En förändring gällande sjuklön har införts i avtalet vilket ger till följd att det nu räcker med ett års sammanlagd anställningstid istället för ett års sammanhängande anställningstid för att få rätt till sjuklön från dag 15 (§ 5 mom 3:4).
 • Föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utökas från fem månader till sex månader för den som varit anställd i ett år i följd (§5 mom 6).
 • Fackligt arbete. Parterna är överens om att det fackliga uppdraget är ett betydelsefullt och naturligt inslag i företagets verksamhet och utveckling samt att det för den enskilde kan utgöra en viktig del i den personliga karriär utvecklingen. Det nya avtalet stödjer detta och klarlägger vad som behöver diskuteras lokalt ute på företaget för att rätt förutsättningar ska uppfyllas.
 • Avtalsstruktur. I samband med tidigare avtalsförhandlingar tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp med uppgift att förnya Tjänstemannaavtalet Sågverks struktur och innehåll för att modernisera avtalet och förenkla tillämpningen samt främja utvecklingen, uthålligheten och lönsamheten. Parterna är överens om att fortsätta arbetet och lägger även till uppgifter, bland annat att införa partsgemensamma kommentarer samt att undersöka fördelar, risker och konsekvenser vid eventuella förändringar i arbetstidsregler. Arbetet bör avslutas senast den 30 juni 2015.
 • Hållbara chefer. Parterna forsätter också det gemensamma arbetet med projektet Hållbara chefer som startades upp under förra avtalsperioden.
 • Ledaravtalet. Centrala parter är också överens om att i en arbetsgrupp jobba vidare med Ledaravtalet och arbetsgruppen har även till uppgift att arbeta fram partsgemensamma kommentarer i syfte att underlätta för den lokala tillämpningen. I arbetsgruppens uppdrag ligger även att se över ett eventuellt behov av stödmaterial och informationsinsatser.

Avtalstexterna kommer nu att redigeras och när de är klara publiceras de på Ledarnas hemsida.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mig.

Leif Nordin
Avtalsansvarig


Text: Leif Nordin Uppdaterat: 2013-04-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem