2013-05-03

Byggnära arbetsgivareförbunden

Avtal klart med Byggnära arbetsgivareförbunden.

Nytt avtal mellan Ledarna och Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarnas Riksförening, Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen.

Ett nytt treårigt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats med de sex arbetsgivareförbunden ovan, de Byggnära arbetsgivareförbunden. Det nya avtalets allmänna villkor gäller från och med 1 maj 2013 fram till 30 april 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön och det blir möjligt att ansöka om delpension från 62 år. Ledarna och de Byggnära arbetsgivareförbunden kommer också att gemensamt att fortsätta arbeta med information om hur tillämpningen av Ledaravtalet ute på företagen kan bli bättre.

Ändringar i Ledaravtalet

Centrala parter kan nu begära lokal förhandling om ärendet gäller löneprocessen. Det är innebörden i ett förtydligande av förhandlingsordningen till det nu gällande Ledaravtalet som Ledarna fick gehör för under förhandlingarna.

Vidare har Byggnära och Ledarna kommit överens att arrangera partgemensamma aktiviteter för en bättre tillämpning av Ledaravtalet. I vilken form detta kommer ske är ännu inte bestämt. Dessutom är Ledarna och Byggnära överens om att utarbeta och utveckla gemensamma avtalskommentarer och informationsmaterial till Ledaravtalet.

Hållbara chefer

Under hösten 2013 ska Ledarna anordna tre seminarier under rubriken ”En säker arbetsplats – Hållbara chefer”. Seminarierna tar bland annat upp chefers arbetssituation, arbetsmiljö och psykosociala arbetsmiljö. Dessa seminarier ska utformas partsgemensamt och samtliga arbetsgivareförbund inom byggsektorn kommer medverka.

Förändringarna i allmänna villkor

Föräldraledighetstillägg. Föräldralönen utökas från dagens fem till sex månader och kan tas ut under tre perioder (tidigare var det två perioder).

Delpension. Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 62 år förs in i avtalet, denna möjlighet gäller från den 1 april 2013. Samtidigt kommer det ske en utökad avsättning till pension varje år med början år 2014. År 2014 görs en avsättning med 0,2 procent och år 2015 ytterligare 0,3 procent, därefter avsätts 0,5 procent fortlöpande.

Provanställning. Förändringar har skett i reglerna om provanställning. Den maximala prövotiden är nu sex månader. Det innebär att det inte som tidigare går att förlänga provanställningen med ytterligare sex månader.

Vid förtida uppsägning av provanställningen gäller ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Om provanställningen ska avslutas vid prövotidens slut ska tjänstemannen underrättas om detta minst två veckor i förtid.

Partgemensamma arbetsgrupper under avtalsperioden

Arbetsgrupp kring mångfald och ickediskriminering. Det är av stor vikt att arbeta för en ökad mångfald i byggbranschen och att motverka diskriminering av olika grupper. Syftet med arbetsgruppen är att kartlägga och lyfta goda exempel på arbetssätt och attitydarbete som finns i många av branschens företag.

Övrigt

Fackligt förtroendevalda. Nytt avtal om förutsättningar och villkor för fackligt förtrondevalda är tecknat. Syftet är att framhålla betydelsen av en väl fungerande facklig verksamhet samt att skapa goda förutsättningar för fackligt förtroendevalda att åta sig fackliga uppdrag och kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt.

Arbetstid. I avtalet om arbetstidsbestämmelser kan nu lokala parter träffa överenskommelse om avvikelser från lagens regler om dygnsvila, nattvila och veckovila genom att träffa en lokal överenskommelse. Viktigt att komma ihåg är att lokala parter måste vara överens för att kunna träffa en sådan överenskommelse.

Visselblåsare. Ledarna yrkade på ett förstärkt kollektivavtalat skydd för Whistleblowers. Eftersom det startas en statlig utredning vilken behandlar samma fråga – ”Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm” (Dir 2013:16) – är vi överens med arbetsgivarorganisationerna inom den byggnära sektorn att följa denna och därefter återuppta våra partgemensamma diskussioner.

Speciella bestämmelser för Ledarna.
Ledarnas egen bilaga som reglerar ersättning för skiftarbete, underjordsarbete, jour- och beredskapstjänst samt förskjuten arbetstid har fått en helt ny och bättre skrivning samt gäller numer samtliga arbetsgivareförbund inom den byggnära sektorn.

Irena Franzén
AvtalsansvaringText: Irena Franzén Uppdaterat: 2013-05-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem