2013-04-24

Energiföretagens Arbetsgivareförening

Nytt avtal med Energiföretagens Arbetsgivareförening.

Den 23 april 2013 tecknades avtal mellan Energiföretagens Arbetsgivareförening, EFA, och Ledarna.

Allmänna villkor

Det nya avtalet om allmänna anställningsvillkor är treårigt och gäller från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Sista året går dock att säga upp i förtid från båda parters
sida.

Ändringarna i de allmänna villkoren blir kortfattat följande:

  • Delpension. Ett system för deltidspension införs på avtalsområdet. Möjligheten att ansöka om att gå i delpension från och med 62 års ålder förs in i avtalen. Bestämmelser om vad som gäller för ansökan, beviljande, avslag och överklagande tillförs också. För att möjliggöra detta kommer arbetsgivaren att sätta av en peng till pension varje år. Från och med år 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent och år 2015 0,3 procent, totalt 0,5 procent att gälla fortsättningsvis. På avtalsområdet kommer förhandlingar att slutföras med Collectum angående administrationen av premien.

Löneavtal

Parterna enades om att Ledarnas löneavtal inom området, ”Huvudavtal om lönebildning och lönesättning i företagen”, gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.

Ledarna kommer också att fortsätta arbetet med att utveckla vårt löneavtal. Arbetsgruppen kommer bland annat se över möjligheterna att ta fram partsgemensamma kommentarer till avtalet.

Hållbara Chefer

Parterna är överens om att fortsätta sitt arbete kring Hållbara Chefer. Här kommer en arbetsgrupp studera förutsättningarna för ett framgångsrikt chefskap. Arbetet ska lyfta frågan om chefers ansvar och befogenheter kopplat till deras uppdrag och titel. Arbetsgruppen kommer att vara partsgemensam med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Övrigt

Parterna har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp kring avsnittet om arbetstidsförkortning i de allmänna villkoren. Den ska harmonisera texterna samt se över tillämpningsreglerna. 

 

Avtalstexterna kommer nu att redigeras och när de är klara publiceras de på Ledarnas hemsida.

Peder Bertilsson
Avtalsansvarig

Text: Peder Bertilsson Uppdaterat: 2013-04-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem