2013-04-10

Industriarbetsgivarna/massa-papper

Avtal har träffats mellan Ledarna och Industriarbetsgivarna/massa-papper.

Ledarna och IA – Industriarbetsgivarna/massa-papper, har träffat ett nytt avtal som gäller från 1 april 2013.

En av de större förändringarna i avtalet är möjligheten att ta ut delpension från 60 års ålder och att det görs extra pensionsavsättningar för detta. Avtalet innebär också att föräldralönetillägget utökas  –  från fem månader till sex månader. Ledarna och Industriarbetsgivarna ska gemensamt jobba vidare med satsningen ”Hållbara chefer”, som etablerades under föregående avtalsförhandlingar. Det gemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet fortsätter också under avtalsperioden.

Avtalsöverenskommelsens övergripande förändringar

Delpension. En möjlighet att ansöka om att kunna gå i delpension har införts i avtalet. Delpensionsmöjligheten föreligger från och med 60 års ålder.  En förutsättning är dock att så kan ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov. Tjänsteman som vill utnyttja rätten ska ansöka senast sex månader innan deltiden ska träda i kraft, varefter samråd ska ske mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstiden därefter ska vara 80 % av en heltid. Annan nedgång i tid kan överenskommas. Särskild hänsyn ska tas till förutsättningarna hos mindre företag. Om arbetsgivaren avser att avslå tjänstemannens begäran ska denne underrätta tjänstemannen och dennes fackliga organisation. I samband med detta ska skälen för varför arbetsgivaren avser avslå ansökan redovisas. Förhandling kan begäras i frågan enligt gällande förhandlingsordning.

Pensionsavsättning. Parterna är överens om en pensionsavsättning om 0,5 procent på avtalsområdet.  Syftet med denna särskilda avsättning är att tjänstemannen ska ha möjlighet att från 60 års ålder kunna gå i delpension. Denna avsättning ska ske som en komplettering till ITPK för de som omfattas av ITP 2 och för övriga som en komplettering till ITP 1. Per ordinarie lönerevisionstidpunkt under år 2014 och år 2015 avsätts 0,2 procent respektive 0,3 procent av de fasta kontanta lönerna för ledarbefattningarna per ordinarie revisionsdatum under 2014 och 2015. Avsättningen utgör ett inslag i dialogen om ny lön för individen och hanteras med hänsyn till den lokala tillämpningen av Ledaravtalet.

Nödvändiga avtalsförändringar ska vara klara senast den 31 december 2013.

Föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utökas från fem månader till sex månader för den som varit anställd i fyra år i följd.

Balans i livet. Parterna är överens om att inrätta en arbetsgrupp om balans mellan arbetstid och fritid. Fokus ska ligga på arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar för och behov av flexibilitet utifrån verksamhetens krav och utifrån arbetstagarens behov att uppnå balans mellan arbete, fritid/familjeliv. Utgångspunkten ska vara gällande regler om arbetstid och arbetsmiljö. Syftet med arbetsgruppen är att:

  • i en första fas kartlägga situationen i dagsläget utifrån så väl arbetsgivares som arbetstagares perspektiv.
  • i en andra fas identifiera såväl de möjligheter och fördelar som de risker som den kartlagda situationen kan ge upphov till i verksamheten och för arbetstagaren.
  • i en tredje avslutande fas utifrån eventuellt identifierade behov ta fram förslag till lösningar eller stödmaterial.

Hållbara chefer. Det samarbetsprojekt som inleddes under 2012, med utgångspunkt från forsknings- och utvecklingsprojektet ”Hållbara chefer”, fortsätter under kommande avtalsperiod. Parterna avser att genomföra ett eller flera regionala seminarier, för att öka medvetenhet, intresse och kunskap hos berörda företag.

Ledaravtalet. Gemensam arbetsgrupp tillsätts med uppgift att utreda och ta fram förslag på likalydande löneavtal för alla IA:s avtalsområden. Arbetsgruppen ska också arbeta fram partsgemensamma kommentarer som ska underlätta den lokala tillämpningen samt se över eventuellt behov av stödmaterial och informationsinsatser.

Allmänna villkor

  • Förtydligande under §4 Arbetstid, ett nytt sista stycke, om samverkan vid varierad arbetstidsförläggning och tjänsteresor.
  • Dygnsviloreglering – heltäckande (§4 Arbetstid, D. Övriga arbetstidsfrågor, Mom 3).
  • Övertidsram – flexibel begränsningsregel vid överskridande av 50 timmar /mån och 200 timmar/år (återföring/reducering). Gemensam exempelsamling övertid införs.
  • Sjuklön – sammanlagd tid om minst ett år istället för sammanhängande.
  • Nyanställd och avlöst övertid – nytt sista stycke under §6, mom 2.

Avtalstexterna kommer nu att redigeras och när de är klara publiceras de på Ledarnas hemsida.

Har du frågor, kontakta Ledarnas Chefsservice, 0200-87 11 11, ledarna@ledarna.se.

Finns behov av fördjupad information så hör gärna av dig  till mig.

Leif Nordin
AvtalsansvarigText: Leif Nordin Uppdaterat: 2013-04-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem