2013-04-10

Innovations- och kemiarbetsgivarna, IKEM

Avtal klart mellan Ledarna och Innovations- och kemiarbetsgivarna, IKEM.

Ledarna och IKEM (tidigare Industri- och KemiGruppen) har träffat ett nytt avtal som gäller för perioden 1 april 2013 till och med 31 mars 2016.

En av de större förändringarna i avtalet är möjligheten att ta ut delpension från 62 års ålder och att det görs extra pensionsavsättningar för detta. Avtalet innebär också att föräldralönetillägget utökas – från fem månader till sex månader. Ledarna och IKEM ska dessutom gemensamt jobba vidare med satsningen ”Hållbara chefer”, som etablerades under föregående avtalsförhandlingar. Ledarna och IKEM kommer fortsätta det gemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet under avtalsperioden.

Avtalsöverenskommelsens övergripande förändringar:

Delpension. Möjligheten att ansöka om att gå i delpension finns från och med 62 års ålder. Arbetsgivaren kommer att göra en extra avsättning till pension årligen med start från och med den 1 april 2014. Då avsätts 0.2  procent och den 1 april 2015 avsätts ytterligare 0,3 procent. Sedan kommer avsättning göras med 0,5 procent per år. Avsättningen görs för alla som omfattas av avtalet och alltså även för dem som ännu inte fyllt 25 år. Inbetalningen görs till Collectum, samma som för ITP-premier och för den som inte fyllt 25 år skapas ett konto. Regleringen av detta sker i § 12 i avtalet om Allmänna anställningsvillkor.

Övertid. Avtalsdelen kring övertid förtydligas. Allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar under tre på varandra följande kalendermånader. Dock får övertid räknad under en enskild kalendermånad tas ut med maximalt 100 timmar. Dessa 100 timmar får endast överskridas om synnerliga skäl föreligger, till exempel när det är nödvändigt för att ett arbete som inte kan avbrytas utan avsevärda olägenheter för verksamheten, ska kunna slutföras.

Lokala parter kan även komma överens om att övertid får tas ut med högst 144 timmar under 12 på varandra följande veckor dock maximalt 96 timmar under fyra veckor.

Arbetstid. Det tillförs en anmärkning till villkorsavtalet i syfte att förtydliga avtalet (§ 5 mom 2:3) som innebär att överenskommelse om att övertidsersättning ska utgå i högre lön och/eller fler semesterdagar bör utformas så att den är tydlig och att överenskommelsen utvärderas regelbundet i dialog. Likaså införs en anmärkning i arbetstidsavtalet om att överenskommelse om att undantag från bland annat avtalets regler om arbetstidsmått ska vara tydligt utformad (§1 mom 2 och 3).


Restid. Ett nytt stycke tillförs paragrafen om restid enligt följande: ”Restid bör planeras så att den inte oskäligt belastar en enskild anställds natt-, dygns- och veckovila” (§6 mom 1).

Semester. Ändrade villkor för uttag av semesterdagar. Från och med semesteråret 2014 gäller att sparade semesterdagar som tas ut ska betraktas som intjänade under det närmast föregående intjänandeåret. För semesterår tidigare än 2014 gäller att semesterlön för sparade semesterdagar ska anpassas till den anställdes andel av full ordinarie arbetstid under det intjänandeår som föregick det semesterår då dagen sparades. (§ 7 mom 5:3).

Vid anställning som beräknas pågå i högst tre månader är huvudregeln att den anställde endast har rätt till semesterersättning (ej ledighet), såvida annat inte överenskommits. Regeln gäller inte i det fall den anställde har flera på varandra korta anställningar inom samma koncern(§ 7 mom 7).

Föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utökas från fem månader till sex månader för den som varit anställd i tre år i följd (§ 8 mom 7).

Frikrets. Avsnittet om frikrets i det föregående avtalet stryks (§12). Det innebär att det inte längre kommer att finnas någon begränsande skrivning om att vissa funktioner inte kan vara anslutna till berörd organisation.

Avtalstexterna kommer nu att redigeras och när de är klara publiceras de i sin helhet på ledarna.se

Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till Ledarnas Chefsservice, ledarna@ledarna.se, 0200-87 11 11.

Finns behov av fördjupad information så hör gärna av dig till mig.

Leif Nordin
Avtalsansvarig

Text: Leif Nordin Uppdaterat: 2013-04-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem