2013-05-08

KFO:s avtal för industriföretag

Avtal har nu träffats mellan Ledarna och Arbetsgivareföreningen KFO inom industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning. Det innebär att ett helt nytt Ledaravtal tecknats och vissa förändringar i allmänna villkor. Där finns utökning av föräldralönen med en månad samt möjlighet att ansöka om delpension från 60 års ålder.

Nytt Ledaravtal

Avtalet innebär en rejäl nystart för den lokala lönebildningen inom KFO. Avtalet förutsätter samtidigt ett starkt lokalt engagemang där arbetsgivarna tar ställning till hur den lokala lönebildningsprocessen ska utformas genom att teckna lokala tillämpningsavtal.

Ledaravtalet kräver att medarbetare och företag tar sitt ansvar för tillämpningen, detta är viktigt för att avtalet skall uppfattas som trovärdigt över tiden. En ständig utveckling av samarbetsformer är nödvändig.

Förhandlingsordningen är också kompletterad med ett steg om överläggning i det fall där en medlem inte kommit överens om ny lön. Om endera parten i detta centrala avtal så önskar och ärendet gäller löneprocessen, inte enskild medarbetare, kan ärendet behandlas direkt i lokal förhandling utan föregående särskild överläggning.

Rätt tillämpat kan avtalet bidra till utveckling av arbetsorganisation och ledarskap. Därför har Ledarna och KFO även kommit överens om gemensamma informationsinsatser.

Arbetsgrupper tillsammans med Akademikerförbunden och Unionen

Parterna enas om att inrätta en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska arbeta med stöd och verktyg som ska ge förutsättningar för chefer att utöva sina roller på ett hållbart sätt över tiden.

Parterna noterar att arbetsgruppen gällande arbetsmiljöfrågor ska fortsätta sitt arbete under avtalsperioden. Arbetsgruppen ska särskilt titta på arbetstidens omfattning och effekterna av bortavtalad rätt till övertidsersättning.

Ledarna kommer också att ingå i tre, med Unionen och Sveriges Ingenjörer gemensamma, arbetsgrupper som kommer att se över avtalets semesterregler samt förenkla avtalstexter och regler.

Ändringarna i de allmänna villkoren blir kortfattat följande:

Föräldralön. Avtalets rätt till fem (5) månaders föräldralön, utökas från och med 1 april med ytterligare en månad, det vill säga till sex (6) månaders föräldralön om man uppfyller kriterierna för att få föräldralön, det vill säga två års anställning

Delpension. Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 60 års ålder förs in i avtalen. Bestämmelser om vad som gäller för ansökan, beviljande, avslag och överklagande tillförs också. För att möjliggöra detta kommer arbetsgivaren att göra ytterligare avsättningar till pension varje år. Under 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent och året efter med ytterligare 0,3 procent. Avsikten är att sedan fortstätta sätta av pengar till pensionssystemet. Avsättningarna sker inom den för individen tillämpliga KTP-lösningen.

Avtalet är treårigt och gäller från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Sista året går dock att säga upp i förtid från båda parters sida.

Avtalet kommer att läggas upp på Ledarnas hemsida så snart det är redigerat.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Börje Hammarström
Avtalsansvarig

Text: Börje Hammarström Uppdaterat: 2013-05-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem