2013-07-10

Avtalsnyhet: KFS branschområde energi

Den 9 juli 2013 tecknade Ledarna och KFS ett tillsvidareavtal, sedan tidigare gäller löneavtalet avtalet utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Löneökningar och avtalsperiod 

Löneavtalet tecknades redan i december 2012 och gäller tillsvidare med möjlighet att sägas upp tidigast från 2016 med sex månaders uppsägningstid, syftet med tillsvidareavtal för både lön och allmänna villkor är att skapa bättre förutsättningar och långsiktigt arbete med lokal lönesättning.

Hållbara Chefer

Ledarnas yrkande om att KFS ska beakta och arbeta för att chefer ska ges rätt förutsättningar och ett utvecklat arbetsliv över tid har uppmärksammats protokollet för årets avtalsrörelse. Tanken är att Ledarna tillsammans med KFS uppmuntra lokala aktiviteter angående ”Hållbara Chefer”

Arbetstidsförkortning 

9 timmar arbetstidsförkortning per arbetstagare och år tillförs avtalet från den 1 januari 2014. Till skillnad från de 54 timmar ATK som redan finns i avtalet förfogar arbetsgivaren över dessa 9 timmar och kan därmed välja när det passar verksamheten att den lediga tiden läggs ut. Minst 3 timmar måste läggas ut per tillfälle vilket medför att arbetsgivaren kan fördela dessa timmar på maximalt tre tillfällen. 

I första hand bör arbetsgivaren använda de 9 timmarna till arbetstidsförkortande åtgärder men för det fall att det inte är lämpligt lokalt kan arbetsgivaren bestämma att istället betala ut värdet av dessa 9 timmar i kontant ersättning till medarbetarna, då med ett värde på 0,5 procent av månadslönen x 12 och i förhållande till medarbetarens tjänstgöringsgrad. 

Inför varje nytt år ska arbetsgivaren bestämma hur de 9 timmarna ska disponeras och skall informera den lokala Ledarklubben om sitt beslut. 

Övertidsersättning 

En redaktionell ändring där beräkningen av övertidsersättningarna flyttas från lönebilagan till § 3 mom 2:1 där reglerna om övertidsersättningen i övrigt finns. 

Färdtidsersättning 

Dels en redaktionell ändring där färdtidsersättningens nivåer flyttas från lönebilagan till § 3 mom 3:1 där reglerna om färdtidsersättningen i övrigt finns. Dels ändras beloppen för färdtidsersättningen årligen med 2,0 procent den 1 april 2013, 2,0 procent den 1 april 2014 och 2,3 procent den 1 april 2015. 

Uppsägning av längre tidsbegränsade anställningar

En ny regel tillförs avtalet med innebörden att anställningar i form av allmän visstid eller vikariat som ingås för en period längre än 12 månader kan sägas upp utan saklig grund för uppsägning under de tre första månaderna av anställningen. Uppsägningstiden är 1 månad ömsesidigt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och vid förtida uppsägning från arbetsgivarens sida ska den lokala fackliga organisationen kontaktas. 

Rehabilitering 

Bestämmelsen får en ny formulering genom att beräkningen för lönebortfallet vid rehabilitering förs in i § 8 mom 1:11. Detta innebär ingen materiell förändring utan syftar till att göra underlätta tillämpningen. 

Föräldrapenningtillägg 

Ytterligare 60 dagars föräldrapenningtillägg tillförs avtalet för Ledarnas medlemmar som därmed för barn födda efter den 1 april 2013 får maximalt 180 dagar med föräldrapenningtillägg. Tillägget kan nu tas ut för maximalt tre ledighetsperioder istället för som tidigare en period. Varje ledighetsperiod måste dock vara minst 30 dagar för att föräldrapenningtillägget ska betalas ut. 

Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom 

Den tidigare protokollsanteckning 2 som i praktiken innebar en lönegaranti för Ledarnas medlemmar som fått en ny anställning hos arbetsgivaren på grund organisatoriska skäl eller sjukdom är nu ersatt med en skrivning som innebär att arbetsgivaren och medarbetaren ska komma överens om en annan lönesättning. Överenskommes inte den nya lönesättningen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska mellan skillnaden mellan nya lönen och den tidigare lönen utbetalas som ett tillägg i två år därefter minskas tillägget med 1/12 av tilläggen per kalendermånad. 

Utlandstjänstgöring 

Kollektivavtalet har bara tillämplighet på anställningar med tjänstgöring inom Sveriges gränser. För att hantera de situationer då arbetsgivaren önskar sända en medarbetare för utlandstjänstgöring har en ny protokollsanteckning lagts till. Protokollsanteckningen innebär att om arbetsgivaren vill att en enskild arbetstagare ska tjänstgöra utomlands så bör antingen arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt göra en överenskommelse före avresan om vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsvistelsen, alternativt ska villkoren redan vara reglerade genom ett reglemente, lokalt avtal eller liknande vid företaget.

Bilagan till Trakt 13 

Ersättningarna i bilagan till Trakt 13 räknas upp årligen med samma procentsats som löneökningarna, dvs 2,0 procent den 1 april 2013, 2,0 procent den 1 april 2014 och 2,3 procent den 1 april 2015. 

Arbetsgrupper 

Lösning § 8 mom 1:9. Avtalet innehåller idag en reglering om ersättning till arbetstagare vars sjukpenning upphör på grund av försäkringskassans bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga. Parterna är eniga om att denna ersättning är en passiv åtgärd som istället bör riktas mot aktiva åtgärder. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett förslag på hur regelverket kan förändras för att istället ge medarbetaren aktivt stöd för att kunna få ett annat arbete. Arbetsgruppen kommer även involvera Trygghetsfondens beredargrupp för att hantera frågan. 

Visstidsanställningar. En arbetsgrupp ska hantera frågor kring visstidsanställningar. Dels ska gruppen behandla efterlevnaden av LAS regler om konvertering och eventuella möjligheter för arbetstagare att avstå konvertering och dels om intermittenta anställningar bör regleras i kollektivavtalet. 

Pensionsavsättningar av ATK. En arbetsgrupp tillsätts som skall undersöka förutsättningarna att kunna avsätta ATK till pensionsavsättning istället för ledig tid eller kontant ersättning. 

Fackligt arbete. En arbetsgrupp ska förutsättningslöst diskutera möjligheterna för fackligt arbete på KFS medlemsföretag. Syftet är att hitta rekommendationer / skrivningar / aktiviteter för god samverkan mellan arbetsgivare och lokala fackliga organisationer. 

Ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Parterna kan konstatera att ungdomar och utomlands födda har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. En arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa problem och möta framtida kompetensbehov.

Antonio Ropero

Avtals/BranschansvarigLedarna

Text: Uppdaterat: 2013-07-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem