2013-04-12

Livsmedelsföretagen

Nu har avtal träffats mellan Ledarna och Livsmedelsföretagen.

Den 12 april 2013 har ett nytt treårigt avtal träffats mellan Ledarna och Livsmedelsföretagen.

Avtalsperioden är tre år och avtalet löper till och med 31 mars 2016. Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön och det blir möjligt att ansöka om delpension från 62 år. Ledarna och Livsmedelsföretagen kommer också att gemensamt arbeta med information om hur tillämpningen av Ledaravtalet kan bli bättre.

Förändringarna i korthet

Föräldraledighetsersättning. Idag har man rätt till fem (5) månaders föräldralön, från och med 1 april har man rätt till sex (6) månaders föräldralön och man uppfyller kriterierna för att få föräldralön, det vill säga 12 månaders anställning i följd.

Delpension. Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 62 år kommer att föras in i avtalen. Det innebär att det kommer ske en avsättning till pension varje år. Från och med 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent och 2015 0,3 procent. Sedan kommer avsättning göras med 0,5 procent per år.

Följande förändringar görs i Bilaga 5 till Tjänstemannaavtalet. Punkten 1.2 ändras på så sätt att asterisken i tabellen och följande till tabellen hörande text tas bort: ”Utöver ovan avsätts 0,6 procent som enbart kan disponeras som pensionspremie eller kontant ersättning.” Dessa 0,6 procent överförs till avsättningar till delpension.

Restid. Ändrad skrivning vad gäller restid till följande: Restid bör planeras på sådant sätt att den inte oskäligt belastar enskild tjänsteman avseende natt-, dygns- och veckovila.

Övriga villkorsändringar

Ändringar i bilaga 1, Riktlinjer om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst. I punkten två ersätts befintlig text med:

Med förskjuten arbetstid avses den del av tjänstemannens ordinarie arbetstidsmått som förläggs utanför det vid tjänstemannens arbetsställe gällande ordinarie dagarbetstidsschemat. Förskjuten arbetstid kan även förekomma vid skiftarbete.

Bilaga 2 Arbetstidsavtalet:

Anmärkningarna till § 1 mom 2 och 3 arbetstidsavtalet får följande tillägg:

För de tjänstemän som är övertidsavlösta enligt Tjänstemannaavtalet 5.2.3 bör den totala arbetstidens omfattning årligen diskuteras mellan tjänstemannen och arbetsgivaren.

2 § mom 7.4 tredje stycket ersätts av följande text:

Under 12-månadersperioden får högst 150 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enats om annat.

Övrigt

Parterna är överens om att utveckla det gemensamt framtagna materialet: Ledaravtalets tillämpning i syfte att förbättra ledaravtalsprocessen.

Annika Hage Nederström
Avtalsansvarig

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se

Text: Annika Hage Nederström Uppdaterat: 2013-04-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem