2013-06-11

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Nytt avtal med Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Avtal klart mellan Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) och Ledarna.

Allmänna villkor

Det nya avtalet om allmänna anställningsvillkor är treårigt och gäller från och med den 1 juni 2013 till och med den 30 april 2016. Sista året går dock att säga upp i förtid från båda parters sida.

Det blev ett antal mindre förändringar i det allmänna villkorsavtalet. För att ta del av samtliga förändringar se förhandlingsprotokollet. Ändringarna i de allmänna villkoren blir kortfattat följande:

Delpension. Ett system för deltidspension införs på avtalsområdet. Möjligheten att ansöka om att gå i delpension från och med 62 års ålder förs in i avtalen. Bestämmelser om vad som gäller för ansökan, beviljande, avslag och överklagande tillförs också. För att möjliggöra detta kommer arbetsgivaren att sätta av en peng till pension varje år. Från och med år 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent och år 2015 0,3 procent, totalt således 0,5 procent att gälla fortsättningsvis. På avtalsområdet kommer förhandlingar att slutföras med Collectum angående administrationen av premien.

Föräldraledighetsersättning. Avtalets rätt till fem (5) månaders föräldralön, utökas från och med 1 juni med ytterligare en månad, d.v.s. till sex (6) månaders föräldralön om man uppfyller kriterierna för att få föräldralön det vill säga 24 månaders anställning i följd eller mer.

Arbetstidsavtal

Den ordinarie arbetstiden får i det nya avtalet inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt per en begränsningsperiod om 4 månader. Ändringen återfinns i Arbetstidsavtalet paragraf 2, moment 1.

Löneavtal

Gällande vårt löneavtal ” Huvudavtal om lönebildning i företagen mellan PAF - Ledarna” så enades parterna att det fortfarande gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.
Parterna fortsätter arbetet i arbetsgruppen med uppgift att utvärdera och följa upp ledaravtalets tillämpning i medlemsföretagen. Målsättningen är att redovisning kan ske per den 1 juli 2015.

Hållbara Chefer

Parterna fortsätter arbetet i arbetsgruppen för hållbara chefer med uppdrag att identifiera och diskutera möjligheter och problem i chefsrollen samt att ta fram förslag på nödvändiga åtgärder. Målsättningen är att redovisning kan ske  den 1 juli 2015.

Peder Bertilsson
Avtalsansvarig

Text: Peder Bertilsson Uppdaterat: 2013-06-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem