2013-04-11

SKL/Pacta

Nytt avtal mellan Ledarna
 och SKL/Pacta.

Nytt avtal har träffats med SKL för Ledarnas medlemmar som jobbar inom kommun och landsting, region- eller kommunalförbund samt för medlemmar anställda i företag anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta.

Det nya avtalet, HÖK13, gäller från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2017.

Precis som vanligt innebär Ledarnas avtal att medlemmarnas löner sätts individuellt i samtal med lönesättande chef. Arbetsledande personal har precis som tidigare ett icke definierat garanterat utfall.

Avtalet innehåller förändringar i avtalets Allmänna Bestämmelser, AB. Det innebär bland annat att föräldraledighetstillägget utökas från fem till sex månader. I det nya avtalet kommer också ersättningsnivåerna vid övertid, obekväm arbetstid, jour och beredskap, förskjuten arbetstid samt vid färdtid att ändras från och med den 1 oktober 2014. Ersättningarna kommer då beräknas med procentsatser av lönen istället för med krontalstillägg.

Förändringar i Löneavtalet

  • För grupper som inte har arbetsledande roll/ chefsroll finns en procentsats angiven i avtalet för det första och andra avtalsåret i avtalsperioden. Det är först om lokala parter inte kan enas om löneökningarna som procentsatsen ska tillämpas. Då ska gruppens sammantagna lönesumma efter revisionen ha ökats med aktuell procentsats. (År 2013 är procentsatsen 2,6 och för år 2014 är den 2,2) Observera att det, som tidigare, finns regler om lägsta antal medlemmar som behöver ingå samt att procentsatserna inte gäller chefer/ arbetsledande personal. För samtliga gäller att lönen ska sättas individuellt mellan dig som medlem och din lönesättande chef. Avtalet innehåller inga individgarantier. Den som får en svag löneutveckling ska få en personlig handlingsplan för att kunna förbättra löneutvecklingen.
  • Lönerevisionen gäller retroaktivt från och med den 1 april om inte annat överenskommes lokalt.
  • Parterna har kommit överens om att gemensamt se över och utveckla löneavtalets tillämpning under avtalsperioden.

Förändringar i Allmänna bestämmelser, AB

  • Föräldraledighetstillägget utökas från fem till sex månader (§29)
  • Ersättningarna som utbetalas i samband med övertid (§ 20), obekväm arbetstid (§ 21), jour och beredskap (§ 22), förskjuten arbetstid (§ 23) samt vid färdtid (§24) kommer att från den 1 oktober 2014 utgöras av ett på lönen procentuellt beräknat tillägg. Fram till den 1 oktober 2014 gäller krontalen som förhandlades fram under föregående period om inte lokala parter är överens om annat.

    Förvaltningschefer omfattas som tidigare inte av övertidsersättning

  • För anställda i bolag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta finns en möjlighet att mellan anställd och arbetsgivare att komma överens om andra uppsägningstider än de som finns reglerade i avtalet. I sådant fall sådan överenskommelse träffas får den inte innebära att den anställdes rättigheter enligt Lagen om anställningsskydd inskränks.

Utöver ovan nämnda ändringar har dessutom centrala parter kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska undersöka vilka förutsättningar som finns för att kvinnor och män i lika stor utsträckning ska nå högre chefstjänster.

Detta är en sammanfattning av vad parterna har förhandlat vid årets avtalsförhandlingar.

Pensionsavtalsförhandlingarna pågår fortsatt och information om detta samt övriga avtal finns på Ledarnas hemsida.

Det färdigredigerade avtalet med samtliga ändringar publiceras så fort det är tillgängligt på ledarna.se. Det gamla avtalet hittar du här

Med vänlig hälsning
Anna Nilsson, avtalsansvarig 
Avtalsenheten, Ledarna

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se

Text: Anna Nilsson Uppdaterat: 2013-04-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem