2013-06-11

SLA inom skogsbruk

Den 5 juni 2013 har ett nytt avtal träffats mellan Ledarna och Skogs- och Lantarbetsgivarna, SLA, inom området skogsbruk.

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön och det blir möjligt att ansöka om delpension från 62 år. Ledarna och SLA kommer också att arbeta med frågan om hållbara chefer och hur tillämpningen av Ledaravtalet kan bli bättre.

Förändringarna i korthet

Föräldraledighet. I dag har man rätt till fem (5) månaders föräldralön, från och med 1 juni har man rätt till sex (6) månaders föräldralön och man uppfyller kriterierna för att få föräldralön, det vill säga 12 månaders anställning.

Delpension. Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 62 års ålder kommer att föras in i avtalen. Det innebär att det kommer ske en avsättning till pension varje år. Från och med 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent och 2015 avsätts 0,3 procent. Sedan kommer avsättning göras med 0,5 procent per år. Detta kommer att göras en gång per år. Parterna kommer under 2013 att arbeta fram rutinerna för hur det närmare ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Mer information kommer när arbetet är klart.

Övrigt

Parterna enades vidare om att jobba vidare med ett flertal frågor i partsgemensamma arbetsgrupper:

  • Frågan kring restid kommer att tas upp i arbetsgrupp med samtliga parter.
  • Olika anställningsformer, då parterna inte enades utifrån sina respektive yrkanden så enades parterna om att diskutera frågan vidare i en partsgemensam arbetsgrupp för att se hur avtalet kan utvecklas i denna fråga. Det gäller främst visstidsanställningar.
  • Parterna är vidare överens om att under avtalsperioden arbeta fram kommentarer till allmänna villkor.
  • Ledarna och SLA kommer att arbeta vidare med utveckling av Ledaravtalet och även komplettera det arbetet med hållbara chefer. Under perioden kommer även kommentarer tas fram till Ledaravtalet.
  • En partsgemensam arbetsgrupp kommer att se hur lokala företrädares villkor ser ut idag och om det finns behov för riktlinjer alternativt avtal kring frågan.

Avtalet i sin helhet publiceras inom kort på ledarna.se.

Annika Hage Nederström
Avtalsansvarig

Text: Annika Hage Nederström Uppdaterat: 2013-06-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem