2012-10-09

Avtalsnyhet: Statliga området

Nytt avtal har träffats med Arbetsgivarverket för medlemmar i Ledarna som jobbar inom det statliga området.

Nu har nytt centralt avtal på det statliga området träffats mellan Ledarna via OFR (läs mer om OFR nedan) och Arbetsgivarverket.

Det nya avtalet hittar du här

På din myndighet kan det finnas kompletterande avtal baserade på det centrala ramavtalet.

Nedan följer en sammanställning av det nya centrala ramavtalet.

Avtalsperiod:

Det nya avtalet gäller från den 1 oktober 2012 till och med den 30 september 2013.

På din myndighet kan det finnas kompletterande avtal baserade på det centrala ramavtalet.

Nedan följer en sammanställning av det nya avtalet.

Avtalsnivå och lokal förhandlingsmodell (förhandlingsordning):

Lokala parter ska enligt avtalet eftersträva att få en samsyn så långt som möjligt gällande löneutrymmet. Om de lokala parterna trots allt inte kan enas så är löneökningsutrymmet 2,6 procent på lönesumman. Parterna ska även överenskomma om revisionsdatum och i det fall parterna inte kan enas så gäller enligt avtalet den 1 oktober.

Som en del av planeringen för det lokala lönebildningsarbetet ska arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen fastställa vid vilka tidpunkter revision av löner ska äga rum under avtalsperioden.

Precis som tidigare finns i avtalet möjligheten att lokala parter kan komma överens om modellen med lönesättande samtal på arbetsplatsen vilket innebär att löner sätts individuellt i samtal med lönesättande chef.

De lokala parterna kan överenskomma om att för hela eller del av arbetsgivarens verksamhet tillämpa lönesättande samtal, som innebär att lönerevision sker genom att chef och medarbetare överenskommer om en ny lön. Tidpunkten för sådan löneöverenskommelse kan antingen vara fastställd revisionstidpunkt eller överenskommas mellan chef och medarbetare. Parterna ska gemensamt planera hur denna förhandlingsordning ska tillämpas.

I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekriterier föra en diskussion om ny lön där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus.

Löneprocessen och löneprinciperna:

Lönen ska sättas individuellt och differentierat. Och den ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. De lokala parterna ska inför lönerevisionen göra ett gemensamt arbete om hur löneprinciperna ovan ska tillämpas.

Efter avslutad lönerevision ska de lokala parterna genomföra en gemensam avstämning. Då ska även analys gällande behov av förändringar i lönebildningsprocessen göras.

Övriga frågor:

 • När det gäller arbetstiden tillförs två anmärkningar i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Den ena anmärkningen innebär att chef och medarbetare bör diskutera arbetstidens omfattning och förläggning inom ramen för den återkommande dialogen. Den andra anmärkningen pekar på att man även bör beakta restidens betydelse för god arbetsmiljö.
 • Semesterlönegarantin höjs från den 1 oktober 2012. Det nya garantibeloppet för varje uttagen semesterdag är 1 250 kr. Den nya garantin blir aktuell för löner lägre än ca 24 802 kr per månad.
 • Centrala parter tillsätter under avtalsperioden centrala arbetsgrupper som under avtalsperioden ska arbeta med följande områden;
  -    Effekterna av den borttagna lönegarantin.
  -    Utvecklingsarbete om centrala parters stöd till lokal lönebildning.
  -    Att ta fram nytt avtal för dem som anställs tidbegränsat utifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  -    Översyn av Samverkansavtalet, Chefsavtalet och Trygghetsavtalet.
  -    Följa upp förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsade anställningar.
  -    Göra gemensam uppföljning av arbetsmiljöenkäterna.
  -    Inom ramen för Partsrådet införs ett nytt arbetsområde som ska arbeta med hot och våld och säkerhetstänkande.
  -    Parterna ska också se över konstruktionen med lokala omställningsmedel och dess syfte.


Anna Nilsson, avtalsansvarig
Ledarna

 

Mer om OFR

OFR S/P/O är ett samverkansorgan mellan 8 självständiga arbetstagarorganisationer som Ledarna är medlem i och som i samverkan förhandlar fram centrala avtal med Arbetsgivarverket som är arbetsgivarorganisationen för statliga myndigheter och verk.
Ladda ner skriften "OFR/S,P,O Förhandlingsprocessen i praktiken"

Text: Uppdaterat: 2012-10-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem