2013-12-18

Svensk Handel

Avtal har nu träffats mellan Svensk Handel och Ledarna. Överenskommelsen innebär ett antal förändringar både i Huvudavtalet om lönebildning i företagen (Ledaravtalet) och avtalet om Allmänna anställningsvillkor.

Ledaravtalet

Ett antal förändringar har införts. Större fokus läggs på dialogen mellan närmaste chef och de som berörs av detta avtal. Finns lokal representation på företaget kan överenskommelse träffas om hur löneprocessen närmare ska hanteras. Finns ingen lokal representation presenterar arbetsgivaren hur chefsdialogen och den lokala lönebildningsprocessen ska fungera.
Förhandlingsordningen har också kompletterats med en överläggningsdel för de som inte kommer överens om ny lön. Det har gjorts ett förtydligande om att ärende som gäller löneprocessen kan behandlas direkt i lokal förhandling.

Deltidspension

Om Svensk Handel och Unionen, med eller utan stöd av Svenskt Näringsliv och PTK, beslutar om avsättning till deltidspension under perioden 1 maj 2013 till 30 april 2016 ska detta beslut även omfatta Ledarna.

Ändringar i de allmänna villkoren

Föräldralön. Utökas med en månad.

Om tjänstemannen har varit anställd i fyra men inte fem år i följd blir föräldralönen fem månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag beräknat per dag.

Om tjänstemannen har varit anställd i fem eller fler år i följd blir föräldralönen sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag beräknat per dag.

Denna bestämmelse gäller föräldraledighet som påbörjas den 1/6 2013 eller senare.

Avtalet kommer att läggas upp på Ledarnas hemsida så snart det är redigerat.

Text: Börje Hammarström Uppdaterat: 2013-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem