2013-07-04

Avtalsnyhet: Svenska FlygBranschen

Avtal klart mellan Svenska FlygBranschen och Ledarna.

Allmänna villkor

Parterna enas om att kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor (ingånget den 1 september 2010, reviderat den 17 augusti 2012) fortfarande gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.

Det blev ett antal mindre förändringar i det allmänna villkorsavtalet. Ändringarna i de allmänna villkoren blir kortfattat följande:

Ledarnas medlemmar. I texten som föregår kollektivavtalet § 1 Avtalets omfattning, ändras ”arbetsledare som är medlemmar i Ledarna” till ”Ledarnas medlemmar”.

Delpension. Ett system för deltidspension införs på avtalsområdet. Möjligheten att ansöka om att gå i delpension från och med 62 års ålder förs in i avtalen. Bestämmelser om vad som gäller för ansökan, beviljande, avslag och överklagande tillförs också. För att möjliggöra detta kommer arbetsgivaren att sätta av en summa pengar till pension varje år. Från och med år 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen och år 2015 0,3 procent, totalt således 0,5 procent att gälla fortsättningsvis. På avtalsområdet kommer förhandlingar att slutföras med Collectum angående administrationen av premien.

Föräldralön. Avtalets rätt till fem månaders föräldralön, utökas från och med 1 juni med ytterligare en månad, det vill säga till sex månaders föräldralön om man uppfyller kriterierna för att få föräldralön. Parterna är även överens att ansökan om föräldraledighet för perioden 1 juni till 31 augusti respektive år bör inges i samband med semesteransökan till arbetsgivaren, det vill säga normalt senast den 1 mars.

Restidsersättning. Parterna har enats om att restiden bör planeras så att den inte oskäligt belastar tjänstemannen avseende natt-, dygns- och veckovila.

Uppsägning av tidsbegränsad anställning. Alla avtalets anställningar med en avtalad anställningstid om högst sex månader kan nu sägas upp i förtid av arbetsgivaren med en månads uppsägningstid. Ingen saklig grund krävs. Motsvarande tid för den anställde är två veckor. Att stapla flera olika visstidsanställningar med denna längd efter varandra i syfte att utnyttja möjligheten att kunna säga upp anställningen utan saklig grund är inte tillåtet. För längre anställningar för viss tid gäller alltjämt att uppsägning kan ske under hela anställningstiden om saklig grund föreligger.

Arbetstidsavtal

Den ordinarie arbetstiden får i det nya avtalet inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt per en begränsningsperiod om 4 månader.

Löneavtal

Gällande vårt löneavtal ”Ledaravtalet – Avtal om lönebildning” så enades parterna att det fortfarande gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Parterna fortsätter arbetet i arbetsgruppen med uppgift att utvärdera och följa upp ledaravtalets tillämpning i medlemsföretagen.

Hållbara chefer

Parterna fortsätter arbetet i arbetsgruppen för hållbara chefer med uppdrag att identifiera och diskutera möjligheter och problem i chefsrollen samt att ta fram förslag på nödvändiga åtgärder.

Övrigt

Parterna är överens om att den arbetsgrupp som verkat under förra avtalsperioden skall få fortsatt förtroende. Arbetsgruppen ska fungera som ett diskussionsforum för olika frågor som uppkommer inom kollektivavtalsområdet. Parterna ska därutöver inom ramen för arbetsgruppen fortsätta att arbeta med översynen av de allmänna anställningsvillkoren för att se om avtalet kan bli likalydande med ”Tjänstemannaavtalet för transportbranschen”.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

2013-07-01

Peder Bertilsson
Avtalsansvarig

Text: Linda Lundin Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem