2013-05-28

Svetsmekaniska området - SVEMEK

Avtal klart inom svetsmekaniska området - SVEMEK.

Nu har nytt avtal träffats mellan Ledarna och IA – Industriarbetsgivarna inom det svetsmekaniska området, SVEMEK. Avtalet gäller för perioden 1 juni 2013 – 31 maj 2016.

Den stora stötestenen i årets förhandlingar var frågan om delpension. Inom området finns många mindre företag där en strikt rättighet till delpension från 62 års ålder, även för nyckelpersoner, upplevs som svårhanterat.

Avtalet innebär också att föräldralönetillägget utökas – från fem till sex månader.

Ledarnas yrkande på att förutsättningarna för lokala företrädare ska uppmärksammas resulterade i att en arbetsgrupp tillsätts – parallellt med den Småföretagargrupp som ska hitta förenklingar i allmänna villkorsavtalet.

Avtalsöverenskommelsens övergripande förändringar:

Delpension. I förhandlingarna yrkade tjänstemannaparterna på rätt till delpension och att en avsättning till ett sådant system ska ske. SVEMEK krävde från sitt håll att arbetstidsförkortningen i det s k trevalet ska avlösas för att finansiera ett sådant system. Någon överenskommelse om en sådan avlösen har inte träffats. Dock är parterna ense om att en ordning med två parallella system (treval och pensionsavsättning) innebär en strukturell problematik på avtalsområdet.

Parterna är dock överens om en pensionsavsättning om 0,5 procent på avtalsområdet. Syftet med denna särskilda avsättning är att tjänstemän ska ha möjlighet att gå i delpension från 62 års ålder – om verksamheten medger det. Denna avsättning ska ske som en komplettering till ITPK för de som omfattas av ITP 2 och för övriga som en komplettering av ITP 1.

Avsättning ska ske med 0,2 procent per den 1 juni 2014 och med 0,3 procent den 1 juni 2015.

Ålderspensionen från 65 års ålder (för dem som tillhör ITP 2) ska ej påverkas av delpensioneringen.

SVEMEK menar att ytterligare pensionsavsättning förutsätter en påbörjad avlösen av trevalet.

En arbetsgrupp kommer att tillsättas i syfte att ta fram bestämmelser avseende tjänstemännens möjlighet att gå ner i tid för att möjliggöra delpension. I detta arbete ska såväl verksamhetens krav som den enskilde tjänstemannens intresse beaktas.

Föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utökas från fem till ”sex månadslöner minus 150 avdrag  beräknat per dag, om tjänstemannen varit anställd fyra år i följd eller mer”.

Ledaravtalet. Enligt tidigare överenskommelser med IA (inom Avtal 2013) ska en arbetsgrupp tillsättas för att ta fram förslag på likalydande löneavtal för gruv, massa/papper, stål & metall, sågverk samt SVEMEK. Partsgemensamma kommentarer ska inkluderas i arbetet. Behovet av stödmaterial och informationsinsatser ska ses över.

Arbetsgrupp förtroendevalda. Parterna tillsätter en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningar och villkor för fackligt förtroendevalda inom SVEMEKs avtalsområde.

Avtalstexterna kommer nu att redigeras och när de är klara publiceras de i sin helhet på ledarna.se.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se

Finns behov av fördjupad information så hör gärna av dig till undertecknad.

Leif Nordin
Avtalsansvarig

Text: Leif Nordin Uppdaterat: 2013-05-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem