2013-04-15

Teknik och textil

Avtal klart mellan Teknikföretagen och Ledarna.

Det nya avtalet är treårigt och gäller från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Sista året går dock att säga upp i förtid från båda parters sida.

Parterna är bland annat överens om att påbörja ett arbete kring Hållbara Chefer. Här kommer en arbetsgrupp studera förutsättningarna för ett framgångsrikt chefskap i konkurrenskraftiga företag. För avtal inom Teko-området gäller att parterna ska följa arbetsgruppens arbete om Hållbara Chefer på Teknikområdet.

Samarbetsavtalet kommer också att tillföras en ny inledning om chefens ställning som arbetsgivarens representant på arbetsplatsen.

Ledarna kommer också att, inom Teknikavtalet, tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer ingå i tre partsgemensamma arbetsgrupper som kommer att se över avtalets semesterregler samt förenkla avtalstexter och regler.

Ändringarna i de allmänna villkoren blir kortfattat följande:

  • Föräldraledighetsersättning. Avtalets rätt till fem (5) månaders föräldralön, utökas från och med 1 april med ytterligare en månad, d.v.s. till sex (6) månaders föräldralön om man uppfyller kriterierna för att få föräldralön det vill säga 24 månaders anställning
  • Delpension. Möjligheten att ansöka om att gå i delpension från och med 60 års ålder förs in i avtalen. Bestämmelser om vad som gäller för ansökan, beviljande, avslag och överklagande tillförs också. För att möjliggöra detta kommer arbetsgivaren att sätta av en peng till pension varje år. Från och med 2014 kommer avsättning att göras med 0,3 procent och 2015 0,3 procent, totalt således 0,6 procent inom avtalsperioden. Avsikten är att sedan fortsätta sätta av pengar till pensionssystemet. På avtalsområdet kommer förhandlingar att slutföras med Collectum angående administrationen av premien.
  • Visstidsanställningar. Anställningar för viss tid på mellan 1 och 18 månader under en treårsperiod ersätter tidigare visstidsanställningar. Provanställningar försvinner således som begrepp. Det kommer också gå att avtala om kortare tid än en månad för skolungdom, studerande och tjänsteman som uppnått den ordinarie pensionsåldern. Med stöd av lokal överenskommelse går det dessutom att avtala om längre tid än 18 månader. Saknas lokal tjänstemannaklubb kan dock avtal ändå ingås om arbetsgivaren underrättar den fackliga organisationen om varje enskilt fall. Här finns det också en möjlighet att påkalla lokal och central förhandling i de fall den fackliga organisationen anser att anställningsformen missbrukas. Skulle inte tvisten lösas så måste man invänta en facklig överenskommelse för att få fortsätta avtala om längre visstidsanställningar. Om behov finns att pröva en tjänsteman i anställningen kan detta ske genom att anställa henne/honom för viss tid omfattande 6 månader, med möjlighet till ytterligare 6 månaders förlängning. Saklig grund för uppsägning samt ordinarie uppsägningsregler gäller dock även för denna situation.
  • Uppsägningstid. Uppsägningstid efter uppnådd pensionsålder ändras till 3 månader till dess tjänstemannen fyller 67 år varefter uppsägningstiden är en månad.
  • Övertid. I arbetstidsavtalet ändras övertidsreglerna så att allmän övertid får tas ut med högst 175 (tidigare 150) timmar per kalenderår. Allmän övertid får vidare tas ut med högst 50 timmar under en kalendermånad beräknat som ett genomsnitt under en rullande tremånadersperiod, dock med den begränsningen att högst 100 timmar får tas ut under en enskild kalendermånad. Under kalenderåret får vid kompensationsledighet högst 100 (tidigare 75) timmar återföras till övertidsutrymmet.

Madeleine Warghusen
Avtalsansvarig

Text: Madeleine Warghusen Uppdaterat: 2013-04-15

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem