2013-07-01

Avtalsnyhet: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening

Avtal har nu träffats mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, TGA, och Ledarna. Överenskommelsen innebär ett antal mindre förändringar.

Ledaravtalet

Här hänvisas till det tillsvidareavtal som gäller mellan parterna om lokal lönebildning.

Arbetsgrupper

Deltidspension. En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att utreda och analysera förutsättningarna för en deltidspensionslösning för tjänsteman inom avtalsområdet.

Kompetensutveckling. En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett avtal om kompetensutveckling. Parternas uppfattning är att avtalet ska implementeras innan den 30 april 2015.

Ändringar i de allmänna villkoren

Föräldralön. Den nya ersättningen blir 6 månadslöner minus 180 frånvaroavdrag beräknat per dag enligt nedan, om tjänstemannen har varit anställd i fem år i följd eller mer. Ändringen finns i moment 7:2.

Övertidskompensation. En anmärkning tillförs för de som avtalat bort sin övertidskompensation.
Anmärkning: Överenskommelsen bör innehålla uppgifter om aktuell lön samt eventuella lönetillägg och/eller extra semesterdagar som utges istället för övertidskompensation. Det bör också framgå vilka särskilda omständigheter som överenskommelsen vilar på. Sådana uppgifter kan anges i överenskommelse mellan arbetsgivare och tjänsteman eller i lokal överenskommelse. Ändringen finns i paragraf 6 mom 1.

Börje Hammarström
Avtalsansvarig

Uppdaterat: 2013-07-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem