2013-04-05

Trä- och Möbelförbundet

Avtal klart mellan Ledarna och Trä- och Möbelförbundet.

Den 5 april 2013 har ett nytt treårigt avtal träffats mellan Ledarna och TMF (Trä- och Möbelförbundet). Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön och det blir möjligt att ansöka om delpension från 62 år. Ledarna och TMF kommer också att arbeta med frågan om hållbara chefer och hur tillämpningen av Ledaravtalet kan bli bättre.

Förändringarna i korthet

  • Avtalsperioden är tre år och avtalet löper till och med 31 mars 2016.
  • I dag har man rätt till fem (5) månaders föräldralön, från och med 1 april har man rätt till sex (6) månaders föräldralön och man uppfyller kriterierna för att få föräldralön, det vill säga 24 månaders anställning.
  • Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 62 års ålder kommer att föras in i avtalen. Det innebär att det kommer ske en avsättning till pension varje år. Från och med 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent av och 2015 avsätts 0,3 procent. Sedan kommer avsättning göras med 0,5 procent per år. Detta kommer att göras en gång per år. Parterna kommer under 2013 att arbeta fram rutinerna för hur det närmare ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Mer information kommer när arbetet är klart.
  • Ändrad skrivning vad gäller restid till följande:
    Restid ska planeras på sådant sätt att den inte oskäligt belastar enskild tjänsteman avseende natt-, dygns- och veckovila.

Övrigt

Parterna är överens om att fortsätta arbetet i projektet ”Hållbara chefer”.
Gruppen skall gemensamt inventera branscherna i syfte att finna exempel på företag som aktivt arbetar med frågor kring chefer och chefers roll i verksamheten. Gruppen skall även ta fram förslag på aktiviteter i syfte att medvetandegöra vikten av att de lokala parterna arbetar med frågan.

Parterna är vidare överens om att hålla gemensamma medlemsseminarier, under avtalsperioden, i syfte att ge stöttning i ledaravtalsprocessen. Här finns möjlighet att lyckosamma företagsprojekt kan visas upp.

Avtalet i sin helhet publiceras inom kort på ledarna.se.

Annika Hage Nederström
Avtalsansvarig

Text: Annika Hage Nederström Uppdaterat: 2013-04-05

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem