2012-05-24

Avtalsnyhet: Byggnadsämnesförbundet (BÄF)

Ledarna tecknade nytt avtal om lönebildning (Ledaravtalet) samt allmänna anställningsvillkor med Byggnadsämnesförbundet (BÄF) den 12 januari 2012.

Det nya avtalet gäller 1 februari 2012–31 mars 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Här specificerar vi de viktigaste förändringarna.

Lönebildning (Ledaravtalet)

Parterna är överens om att det gemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet fortsätter under avtalsperioden. Detta görs vid gemensamma aktiviteter som planeras under avtalsperioden.

Ledaravtalets text för avtalsområdet tillhör de modernare. Ett förtydligande införs ändå, för att öka trycket att revisionstidpunkt måste förhandlas lokalt. Ledaravtalets modell fungerar bäst med individuella revisionsdatum. Nu införs det som stupstock (träder i kraft om man inte överenskommer om annat).

§ 2 Mom 1:1, nytt första stycke;
"Lön för medlem i Ledarna fastställs minst en gång per år i en lönedialog med lönesättande chef. Tidpunkten för detta fastställs i lokal överenskommelse. Om ingen lokal överenskommelse träffas tillämpas individuella revisionsdatum enligt en förbestämd ordning, t.ex. utifrån anställningsmånad. På företag där Ledarna saknar företrädare fastställs tidpunkt för lönerevision direkt mellan arbetsgivaren och berörd medlem."

Allmänna villkor

Ledarna har deltagit i de övergripande villkorsförhandlingar som förts utifrån Industriavtalets förhandlingsordning. De villkorsförändringar och arbetsgrupper som tillkommit har därmed kunnat säkrats och anpassats för Ledarnas medlemmar. Våra mellanvarande avtal och överenskommelser har prolongerats (förlängts).

 • Avtal om allmänna anställningsvillkor
  Följande förändringar införs;
  - 6:1 Restid, Nytt stycke: "Restid bör planeras så att det inte oskäligt belastar tjänstemannan avseende natt-, dygns- och veckovila."
  - Bilaga 3, Arbetstidsbestämmelser, §1, Mom 3 Ny anmärkning; "För de tjänstemän som överenskommit att undantas från §§2-4 i avtalet om arbetstidsbestämmelser bör den totala arbetstidens omfattning årligen diskuteras mellan tjänstemannen och arbetsgivaren."
  - §7 Övertid, Mom 7:4: Högst 75 timmar ändras till 150 timmar.

Övrigt (anteckningar till protokollet)

 • Avlösen kompetenskonton
  Tidigare framförhandlat åtagande om en avsättning på 0,2% av lönen per år till individuellt kompetenskonto avlöses på det sätt de lokala parterna överenskommer om. Pensionsavsättning rekommenderas som det bästa sättet att värdesäkra detta. Om sådant system inte införs lokalt, så ska varje medlem i Ledarna kompenseras genom en extra lönehöjning om 0,2% - från nästkommande revisionstidpunkt,
 • Hållbara chefer
  Ledarnas yrkande om partsgemensam arbetsgrupp resulterade i att en sådan tillsätts, för att utarbeta ett koncept för seminarier som ska hållas under avtalsperioden.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem