2012-05-24

Avtalsnyhet: Byggnära

Ledarna har tecknat ett nytt avtal med Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksorganisation och VVS Företagen.

Det nya avtalet tecknades den 24 februari 2012 och rör bland annat allmänna villkor. Avtalet gäller under perioden den 1 mars 2012 till och med den 30 april 2013.

Under avtalsperioden 2012/2013 kommer partsgemensamma möten mellan Ledarna och de ovan angivna arbetsgivarförbunden genomföras angående:

  • Hållbara chefer – Diskutera vad som behövs för att få "hållbara chefer" i branschen, vilka utmaningar dagens och framtidens chefer möter och kommer möta. Hur vi kan stötta chefer för att de ska kunna vara "hållbara över tid".
  • Whistleblowing – Diskutera eventuellt behov av särskilt avtalsstadgat skydd för "whistleblowers" inom byggbranschen mot bakgrund av Ledarnas avtalskrav i avtalsrörelsen 2012.


Partsgemensamma arbetsgrupper under avtalsperioden:

  • Ledaravtalet – fortsätta det partsgemensamma arbetet avseende Ledaravtalets tillämpning.
  • Översyn av avtalet – en partsgemensam arbetsgrupp med syftet att slutföra harmoniseringen av de ovan angivna parternas avtal till ett likalydande avtal.


Förändringar i allmänna anställningsvillkor

§7 Restidsersättning
Rätten till restidsersättning Mom 1

Tillägg till anmärkning (tillägg i kursiv stil)
Det är parternas uppfattning att omfattningen och förläggningen av restiden, för tjänstemän med betydande restid, bör uppmärksammas inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågan bör även diskuteras direkt mellan arbetsgivare och berörd tjänsteman, exempelvis i samband med utvecklingssamtal. Det omfattar även de tjänstemän som undantagits bestämmelserna om restidsersättning.

Det innebär i praktiken att: Du som tjänsteman har fått ett ökat stöd för att ta upp en diskussion kring din totala restid. Om du reser mycket i tjänsten bör restiden ses som en arbetsmiljöfråga. Frågan tas förslagsvis upp i samband med ditt utvecklingssamtal.

Arbetstidsavtalet

Förändrad anmärkning till mom 2 och 3 i arbetstidsavtalet (tillägg i kursiv stil)
Enligt mom 2 och 3 ovan omfattas vissa tjänstemän inte av bestämmelserna i §§ 2-5. Det är dock ett ömsesidigt intresse för arbetsgivaren och tjänstemannaklubben/den enskilde tjänstemannen att kunna få en uppfattning om den totala arbetstidens omfattning för dessa tjänstemän/den enskilde tjänstemannen.

Den totala arbetstidens omfattning ska diskuteras mellan den berörda tjänstemannen och arbetsgivaren i utvecklingssamtalet.

Det innebär i praktiken att: Du som tjänsteman har fått ett utökat stöd för att diskutera din övertid. Detta gäller även om du förhandlat bort din övertidsersättning. Diskussion kan förslagsvis ske i samband med ditt utvecklingssamtal.

Avlösen av 0,2 procent, ursprungligen avsatta i avtal 2010 för kompetenssparande

Lokala parter kan träffa överenskommelse om hur avlösen ska göras. Sådan lokal överenskommelse kan exempelvis innebära att motsvarande värde utgår i form av:

  • Extra pensionsavsättning
  • Arbetstidsförkortning
  • Utbildning
  • Lön


Träffas ingen lokal överenskommelse senast den 31 maj 2012 ska varje tjänsteman kompenseras genom en lönehöjning om 0,2 %. Lönehöjningen ska i sådana fall gälla från och med den 1 mars 2012.

Det innebär i praktiken att: Du som anställd eller företrädare bör inleda förhandlingar med din arbetsgivare före den 31 maj. Du kan exempelvis komma överens om en extra pensionsavsättning eller arbetstidsförkortning. Observera att om du inte tar upp frågan får du per automatik en generell löneökning motsvarande 0,2 procent av din lön.

 

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem