2012-05-24

Avtalsnyhet: Fastigo

Information till företrädare och medlemmar som omfattas av Fastigos I- och K-avtal.

I årets avtalsrörelse har tjänstemannaavtalen inom Fastigos område inte omförhandlats, eftersom de löper ut den 31 mars 2013. Däremot har samtliga tjänstemannaparter förhandlat med Fastigo angående kompensation för tidigare ökning av LO-pensioner.

I 2010-års avtalsförhandlingar träffades en överenskommelse om att inom I- och K-avtalet ska en årlig avsättning om 0,2 procent utges som kompensation för en tidigare ökning av pensionerna inom LO-området.

De centrala parterna överlåter åt de lokala parterna, alternativt företag och berörd arbetstagare, att träffa överenskommelse om hur avsättningen skall hanteras och om den ska användas till arbetstidsförkortning, pension, löneökning eller annat.

Om de lokala parterna inte träffar en lokal överenskommelse ska hela ökningen om 0,2 procent utges arbetstidsförkortning, räknat från den 1 februari 2012. De lokala parterna ska träffa en överenskommelse om när ledigheten ska förläggas. Saknas lokal facklig part, sker överenskommelsen mellan arbetsgivaren och berörd tjänsteman.

Parterna är överens om att värdet av denna avsättning är fyra timmar.

 

Fastigo: Industriavtalet
Avtal om allmänna anställningsvillkor
Ledaravtalet - avtal om lönebildning

 

Fastigo: Kommunalt avtal
Avtal om allmänna anställningsvillkor
Ledaravtalet - avtal om lönebildning

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem