2012-05-24

Avtalsnyhet: Grafiska Företagens Förbund, GFF

Information om nytt avtal mellan Ledarna och Grafiska Företagens Förbund, GFF. Avtalet tecknades den 3 maj 2012 och gäller från och med den 1 mars 2012.

Det nya avtalet innehåller flera viktiga förändringar. Parterna har bland annat enats om ett helt nytt Ledaravtal, som lyfter de lokala parternas ansvar på ett tydligare sätt än tidigare.

För de medlemmar som avtalat bort rätten till övertidsersättning innebär det nya avtalet vissa förbättringar. I fortsättningen kommer den totala arbetstiden att tas upp till diskussion i samband med den anställdes utvecklingssamtal.

Ledarna och GFF är också överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som fått namnet "Hållbara Chefer". Gruppen ska se över chefers förutsättningar för att klara sina uppdrag över tid. I gruppen kommer representanter från GFF, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen att ingå.

Det nya avtalet innebär också att den avsättning på 0,2 procent, som i 2010 års avtal för kompetenssparande, istället ska betalas ut som lön. Utbetalningen kommer ske från och med den 1 mars 2012.

Observera att den retroaktiva "löneökningen" inte ska påverka årets lönesamtal.

Börje Hammarström
Avtalsansvarig GFF

Förändringar i allmänna anställningsvillkoren

§7 RESTIDSERSÄTTNING
I avtalet om allmänna anställningsvillkor införs en anmärkning till § 7 Mom 2 med lydelsen:
Restid skall planeras på sådant sätt att den inte oskäligt belastar enskild tjänsteman avseende natt-, dygns- och veckovila.

Förändringar i anmärkningen till AVTAL OM ARBETSTIDSBESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTEMÄN:

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän § 1 Mom 3 får följande lydelse:

"Arbetsgivare och tjänsteman, som träffar överenskommelse om att rätten till särskild övertidskompensation skall ersättas med längre semester eller kompenseras på annat sätt enligt § 6 mom 1:1 i avtalet om allmänna anställningsvillkor, kan träffa överenskommelse om att tjänstemannen skall vara undantagen från bestämmelserna i §§ 2-5."

Sådan överenskommelse får endast träffas för:
1. Arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat och/eller
2. Arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid.

Anmärkning till mom 2 och 3 (förändringar i kursiv stil)

Enligt mom 2 och 3 ovan omfattas vissa tjänstemän inte av bestämmelserna i §§ 2-5. Det är dock ett gemensamt intresse för arbetsgivaren, den enskilde tjänstemannen och tjänstemannaklubben att kunna få en uppfattning om den totala arbetstidens omfattning för dessa tjänstemän.

Den totala arbetstidens omfattning ska diskuteras mellan den berörda tjänstemannen och arbetsgivaren i utvecklingssamtalet.

För den tjänsteman som undantas från §§ 2-5 i avtalet om arbetstidsbestämmelser innebär en sådan överenskommelse att den ordinarie arbetstiden vid företaget inte utökas.

Avlösen av 0,2 procent, ursprungligen avsatta i avtal 2010 för kompetenssparande

Parterna är överens om att de i 2010 års avtal avsatta 0,2 procent i kompetensutveckling skall, om inte annat överenskommes lokalt, slutligt regleras som lön och utbetalas från och med den 1 mars 2012. Varje tjänstemans löneökning om 0,2 procent ska beräknas på den aktuella lönen per den 29 februari 2012.

Denna träffade överenskommelse om avlösen påverkar inte er tillämpning av Ledaravtalet för i år, så är ni inte redan igång så är det hög tid nu!


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem