2012-05-24

Avtalsnyhet: Gruvornas- samt Stål och Metall Arbetsgivareförbund

Ledarna tecknade den 13 januari 2012 nya avtal om lönebildning (Ledaravtalet) samt Allmänna anställningsvillkor med Gruvornas Arbetsgivareförbund samt Stål och Metall Arbetsgivareförbundet inom Industriarbetsgivarna.

De nya avtalen gäller 1 februari 2012–31 mars 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Här specificerar vi de viktigaste förändringarna i de nya avtalen.

Lönebildning (Ledaravtalet)

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att under avtalsperioden genomföra gemensamma insatser för att stimulera en framgångsrik lokal tillämpning av Ledaravtalet. Ett idéarbete runt formerna för detta påbörjades 2011 i samverkan med Skogsindustrierna, vilket kommer att tjäna som utgångspunkt.

För att möta problemet med att vissa företag flyttar revisionstidpunkt lite hit och dit, så införs en så kallad "stupstock" i avtalet som innebär att de lokala parterna ska enas om tidpunkt för lönerevision, om man inte gör det så är det 1 april som gäller. Den nya texten under Förhandlingsordning 5:1 lyder:

"De lokala parterna ska genomföra en lönerevision under avtalsåret som sker den 1 april 2012 om inte parterna enas om annan tidpunkt".

Allmänna villkor

Ledarna har deltagit i de övergripande villkorsförhandlingar som förts utifrån Industriavtalets förhandlingsordning. De villkorsförändringar och arbetsgrupper som tillkommit har därmed kunnat säkras och anpassats för Ledarnas medlemmar. Våra mellanvarande avtal har prolongerats (förlängts).

Följande förändringar har införts:

 • Avtalets omfattning
  Avtalet gäller nu omedelbart, även för visstidsanställda.
 • Tidsbegränsad anställning eller provanställning samt Uppsägning
  - Precisering att det handlar om Allmän visstidsanställning, Vikariat samt Tjänsteman som fyllt 67.
  - Precisering att anställningen övergår i tillsvidareanställning efter 3 år under en 5-årsperiod. Kombinationen allmän visstid och vikariat kräver dock 4 år under en 5-årsperiod.
  - Den nya texten förklarar vad som avses med vikariat, hur avtal om provanställning får träffas, när de lokala parterna kan begära förhandling vid upplevt missbruk, etc. Se nya texter §1, §2, §11.


Arbetstidsavtalet

 • Ordinarie arbetstid
  Bytet från annandag Pingst till nationaldagen som allmän helgdag medför en stupstock (träder i kraft om man inte överenskommer om annat) för tjänstemän på 2 timmar 18 minuter i tidbank, om inget annat överenskoms lokalt.
 • Övertid
  - Ökning av övertidsmåttet från max 150 till 200 timmar.
  - Ökning av max timmar som får återföras övertidsutrymmet från 75 till 100 timmar.
  - Sänkning av max extra övertid som kan uttas från 150 till 100 timmar.
 • Ersättning vid veckovila
  Efter yrkande från Ledarna införs en ny lydelse under §3: Anm. pkt 6:
  "Om undantag från lagens regler om veckovila görs, och veckovila ej kan beredas, ska tjänstemannen under nästföljande sju-dagarsperiod erhålla 72 timmars sammanhängande ledighet. Ledighet förlagd till ordinarie arbetstid medför ej löneavdrag."


Övrigt (anteckningar till protokollet)

 • Arbete över avtalsgränser
  Förtydligande arbete utanför den anställdes huvudsakliga avtalsområde är positivt.
 • Restid
  Text som säger att "tjänstemannens arbetsmiljö samt behov av återhämtning i samband med tjänsteresor särskilt ska uppmärksammas".
 • Kompletterande tjänstepension
  Tidigare framförhandlat åtagande om avsättning på 0,2% för individuella kompetenskonton avlöses på så sätt att den så kallade 0,2:an ska avsättas som kompletterande tjänstepension till ITP 1 eller till ITPK inom ITP 2. Parterna ska senast 31 mars träffa överenskommelse om HUR detta tekniskt ska hanteras.
 • Utvecklingsavtalet (UVA)
  Tidsfristen för att begära central förhandling ändras från 14 till 7 dagar.
 • Avtal om facklig förtroendemans ställning
  Avtalstext (två sidor) med syftet att framhålla betydelsen av en väl fungerande facklig verksamhet, skapa goda förutsättningar, legitimitet och representativitet för rollen samt underlätta avveckling av fackliga uppdrag.
 • Hållbara chefer
  Ledarnas yrkande om partsgemensam arbetsgrupp resulterade i att en sådan tillsätts, med deltagande från Gruv, Stål&Metall, Skogsindustrierna, TMF (Trä & Möbelföretagen), SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) samt GFF (Grafiska Företagens Förbund). Parterna avser att genomföra ett eller flera seminarier under avtalsperioden. Aktuella delområden är:
  - Tydlighet avseende uppdrag, roll och organisation.
  - Samband mellan ansvar och befogenheter (krav-kontroll).
  - Stöd i organisationen (egen chef och kollegor).
  - Organisationskultur
  - Balans i livet

 

 

Det nya avtalet - Gruvornas Arbetsgivareförbund - hittar du här

Det nya avtalet - Stål och Metall Arbetsgivareförbundet - hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem