2012-05-24

Avtalsnyhet: Industri- och KemiGruppen

Ledarna tecknade nytt avtal om lönebildning (Ledaravtalet) samt allmänna anställningsvillkor med Industri- och KemiGruppen den 14 december 2011.

Det nya avtalet gäller 1 februari 2012–31 mars 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Här specificerar vi de viktigaste förändringarna i de nya avtalen.

Lönebildning (Ledaravtalet)

Parterna är överens om att det gemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet fortsätter under avtalsperioden. Detta görs vid de gemensamma aktiviteter som planeras under avtalsperioden. Ledaravtalets text för avtalsområdet tillhör de modernare.

Ett förtydligande införs ändå, för att öka trycket att revisionstidpunkt måste förhandlas lokalt. Ledaravtalets modell fungerar bäst med individuella revisionsdatum. Nu införs det som stupstock (träder i kraft om man inte överenskommer om annat).

§ 2 Mom 1:1, nytt första stycke:
"Lön för medlem i Ledarna fastställs minst en gång per år i en lönedialog med lönesättande chef. Tidpunkten för detta fastställs i lokal överenskommelse. Om ingen lokal överenskommelse träffas tillämpas individuella revisionsdatum enligt en förbestämd ordning, t.ex. utifrån anställningsmånad. På företag där Ledarna saknar företrädare fastställs tidpunkt för lönerevision direkt mellan arbetsgivaren och berörd medlem."

Allmänna villkor

Ledarna har deltagit i de övergripande villkorsförhandlingar som förts utifrån Industriavtalets förhandlingsordning. De villkorsförändringar och arbetsgrupper som tillkommit har därmed kunnat säkrats och anpassats för Ledarnas medlemmar. Våra mellanvarande avtal har prolongerats (förlängts).

Övrigt (anteckningar till protokollet)

 • Arbetstidsförkortning/Livsarbetstidsmodellen
  Partsgemensam arbetsgrupp (PTK-förbunden – I&K) ska uppdatera "Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen".
 • Förskjuten arbetstid, veckovila etc.
  Utifrån Ledarnas yrkande om översyn av villkor och ersättningar gällande veckovila, så tillsätts en arbetsgrupp med uppdrag att söka tillskapa likartade bestämmelser för alla tjänstemän.
 • Avlösen kompetenskonton
  Tidigare framförhandlat åtagande om en avsättning på 0,2% av lönen per år till individuellt kompetenskonto avlöses på det sätt de lokala parterna överenskommer om. Pensionsavsättning rekommenderas som det bästa sättet att värdesäkra detta. Om sådant system inte införs lokalt, så ska varje medlem i Ledarna kompenseras genom en extra lönehöjning om 0,2%.
 • Hållbara chefer
  Ledarnas yrkande om partsgemensam arbetsgrupp resulterade i att en sådan tillsätts, för att utarbeta ett koncept för seminarier som ska hållas under avtalsperioden.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem