2012-05-24

Avtalsnyhet: KFS Branschområde Energi

Nytt avtal för tjänstemännen inom branschområde Energi har den 12 april 2012 träffats mellan Kommunala Företagens Samorganisation – KFS – och Vision, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, övriga SACO och Ledarna.

Avtalet är ettårigt och löper under tiden 1 april 2012 – 31 mars 2013. Avtalet bygger helt på lokal lönebildning, varför några siffror inte finns angivna. I de allmänna anställningsvillkoren har endast smärre förändringar gjorts – mest av redaktionell karaktär. Centralt fastställda ersättningar har räknats upp med 2,6%.

En partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att under tiden fram till årsskiftet arbeta fram ett förslag till tillsvidareavtal. Syftet med arbetet är att förslaget ska utformas så att det ska kunna träda ikraft senast den 1 april 2013.

I förhandlingsprotokollet, bilaga 1, kan du läsa om förändringarna i avtal för allmänna villkor

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem