2013-07-11

Avtalsnyhet: Avtal tecknat mellan Ledarna och KFS branschområde Flygplatser

Den 4 juli 2013 tecknade KFS och ledarna ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Löneökningar och avtalsperiod

Avtalet gäller tillsvidare med möjlighet att sägas upp tidigast från 2016 med sex månaders uppsägningstid, syftet med tillsvidareavtal för både lön och allmänna villkor är att skapa bättre förutsättningar och långsiktigt arbete med lokal lönesättning. Parterna kommer att löpande träffas för att utvärdera avtalets tillämpning och efterlevnad. 

Av utvärderingarna kan resultatet bli ändringar i löneprocessen eller allmänna anställningsvillkor.

Löneprocessen har fått en ny förhandlingsordning med fokus på att eventuell oenighet i första hand ska lösas på lokal nivå. En medarbetare som är missnöjd med kvaliteten på lönesamtalet kan begära ett förstärkt lönesamtal där lokal facklig organisation deltar och arbetsgivaren får möjlighet att motivera lönesättningen bättre. Centrala parter kan konsulteras i samtliga faser i löneprocessen. Löses inte ärendet efter förhandlingar på både lokal och central nivå tillsätts en lönenämnd som avger ett utlåtande. 


Hållbara Chefer

Ledarnas yrkande om att KFS ska beakta och arbeta för att chefer ska ges rätt förutsättningar och ett utvecklat arbetsliv över tid har uppmärksammats protokollet för årets avtalsrörelse. Tanken är att Ledarna tillsammans med KFS uppmuntra lokala aktiviteter angående ”Hållbara Chefer”.

Uppsägning av längre tidsbegränsade anställningar 

En ny regel tillförs avtalet med innebörden att anställningar i form av allmän visstid eller vikariat som ingås för en period längre än 12 månader kan sägas upp utan saklig grund för uppsägning under de tre första månaderna av anställningen. Uppsägningstiden är en månad ömsesidigt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och vid förtida uppsägning från arbetsgivarens sida ska den lokala fackliga organisationen kontaktas.

 
Avbruten semester 

En ny anmärkning tillförs avtalets regel om avbruten semester med innebörden att en arbetsgivare som under huvudsemestern tvingar den anställde att avbryta sin semester för att komma in och arbeta ska kompensera den anställde med en extra semesterdag per dag som den anställde är inne och arbetar. Max fem extra semesterdagar per år kan erhållas och de måste tas ut under samma semesterår. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens individuellt om annan kompensation.

 
Rehabilitering 

Bestämmelsen får en ny formulering genom att beräkningen för lönebortfallet vid rehabilitering förs in i § 8 mom 1:11. Detta innebär ingen materiell förändring utan syftar till att göra underlätta tillämpningen.

 
Föräldrapenningtillägg 

Ytterligare 30 dagars föräldrapenningtillägg tillförs avtalet för Ledarnas medlemmar som därmed för barn födda efter den 1 april 2013 får maximalt 180 dagar med föräldrapenningtillägg. 

Utlandstjänstgöring 

Kollektivavtalet har bara tillämplighet på anställningar med tjänstgöring inom Sveriges gränser. För att hantera de situationer då arbetsgivaren önskar sända en medarbetare för utlandstjänstgöring har en ny protokollsanteckning lagts till. 

Protokollsanteckningen innebär att om arbetsgivaren vill att en enskild arbetstagare ska tjänstgöra utomlands så bör antingen arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt göra en överenskommelse före avresan om vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsvistelsen, alternativt ska villkoren redan vara reglerade genom ett reglemente, lokalt avtal eller liknande vid företaget. 


Lönebilagan 

De särskilda ersättningarna i lönebilagan räknas upp årligen med 2,1 procent den 1 april 2013, 2,3 procent den 1 april 2014 och 2,4 procent den 1 april 2015. Ersättningarna flyttas redaktionellt från lönebilagan till respektive moment i §3 om Arbetstid avtalet för att underlätta vid tillämpningen av avtalet. 


Arbetsgrupper 

Lösning § 8 mom 1:9. Avtalet innehåller idag en reglering om ersättning till arbetstagare vars sjukpenning upphör på grund av försäkringskassans bedömning av arbetstagarensarbetsförmåga. Parterna är eniga om att denna ersättning är en passiv åtgärd som istället bör riktas mot aktiva åtgärder. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett förslag på hur regelverket kan förändras för att istället ge medarbetaren aktivt stöd för att kunna få ett annat arbete. Arbetsgruppen kommer även involvera Trygghetsfondens beredargrupp för att hantera frågan.

 
Visstidsanställningar. En arbetsgrupp ska hantera frågor kring visstidsanställningar. Dels ska gruppen behandla efterlevnaden av LAS regler om konvertering och eventuella möjligheter för arbetstagare att avstå konvertering och dels om intermittenta anställningar bör regleras i kollektivavtalet. 


Pensionsavsättningar av ATK. En arbetsgrupp tillsätts som skall undersöka förutsättningarna att kunna avsätta ATK till pensionsavsättning istället för ledig tid eller kontant ersättning. 


Fackligt arbete. En arbetsgrupp ska förutsättningslöst diskutera möjligheterna för fackligt arbete på KFS medlemsföretag. Syftet är att hitta rekommendationer / skrivningar / aktiviteter för god samverkan mellan arbetsgivare och lokala fackliga organisationer.

 
Ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Parterna kan konstatera att ungdomar och utomlands födda har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. En arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa problem och möta framtida kompetensbehov.

Text: Uppdaterat: 2013-07-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem