2014-04-15

Kort om de största avtalsområdena

Här följer en kort beskrivning av resultatet av avtalsförhandlingarna 2013.

Vill du veta mer om respektive område? Du hittar de nya avtalen under rubriken "Avtalsnyheter" här


Byggindustrierna

Löneprocessen har utvecklats i avtalet. Vidare har BI och Ledarna kommit överens att arrangera partgemensamma aktiviteter för en bättre tillämpning av Ledaravtalet. Dessutom är vi och BI överens om att utarbeta och utveckla gemensamma avtalskommentarer/informationsmaterial till Ledaravtalet.

Under hösten 2013 har tre seminarier hållits under rubriken ”En säker arbetsplats – Hållbara chefer”. Bland de centrala frågorna som ska behandlas är chefers arbetssituation, arbetsmiljö och psykosociala arbetsmiljö. Dessa seminarier har utformats partsgemensamt och omfattat alla arbetsgivare inom byggbranschen

Byggnära samt Fastigo

Ledarna och de Byggnära arbetsgivareförbunden kommer också att gemensamt att fortsätta arbeta med information om hur tillämpningen av Ledaravtalet ute på företagen kan bli bättre.

Ändringar i Ledaravtalet – centrala parter kan nu begära lokal förhandling om ärendet gäller löneprocessen. Det är innebörden i ett förtydligande av förhandlingsordningen till det nu gällande Ledaravtalet som Ledarna fick gehör för under förhandlingarna.

Vidare har Byggnära och Ledarna kommit överens att arrangera partgemensamma aktiviteter för en bättre tillämpning av Ledaravtalet. I vilken form detta kommer ske är ännu inte bestämt. Dessutom är Ledarna och Byggnära överens om att utarbeta och utveckla gemensamma avtalskommentarer och informationsmaterial till Ledaravtalet.

TMF (Trä och Möbelförbundet), GFF (Grafiska företagen), samt SLA (Skogs och Lantarbetsgivarna)

På samtliga dessa områden ska man genomföra partsgemensamma insatser för att stötta processen kring Ledaravtalet hos företagen. Detta arbete är tänkt att leda till en avtalsutveckling som gynnar företag och medlemmar.

IKEM (Innovation och Kemiföretagen)

Ledarna och IKEM kommer fortsätta det gemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet under avtalsperioden.

Industriarbetsgivarna, det vill säga Stål och metall, Papper och massa, Gruvorna, Svemek samt Sågverk

Gemensam arbetsgrupp tillsätts med uppgift att utreda och ta fram förslag på likalydande Ledaravtal för alla IA:s avtalsområden. Arbetsgruppen ska också arbeta fram partsgemensamma kommentarer som ska underlätta den lokala tillämpningen samt se över eventuellt behov av stödmaterial och informationsinsatser.

Livsmedelsföretagen

Parterna är överens om att utveckla det gemensamt framtagna materialet: Ledaravtalets tillämpning i syfte att förbättra ledaravtalsprocessen.

Teknikarbetsgivarna samt TEKO

Parterna är bland annat överens om att påbörja ett arbete kring Hållbara Chefer. Här kommer en arbetsgrupp studera förutsättningarna för ett framgångsrikt chefskap i konkurrenskraftiga företag. Ledarna kommer också att, inom Teknikavtalet, tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer ingå i tre partsgemensamma arbetsgrupper som kommer att se över avtalets semesterregler samt förenkla avtalstexter och regler.

KFO

Helt nytt Ledaravtal är tecknat. Avtalet innebär en rejäl nystart för den lokala lönebildningen inom KFO. Avtalet förutsätter samtidigt ett starkt lokalt engagemang där arbetsgivarna tar ställning till hur den lokala lönebildningsprocessen ska utformas genom att teckna lokala tillämpningsavtal. Ledaravtalet kräver att medarbetare och företag tar sitt ansvar för tillämpningen, detta är viktigt för att avtalet ska uppfattas som trovärdigt över tiden.

En ständig utveckling av samarbetsformer är nödvändig. Förhandlingsordningen är också kompletterad med ett steg om överläggning i det fall där en medlem inte kommit överens om ny lön. Om endera parten i detta centrala avtal så önskar och ärendet gäller löneprocessen, inte enskild medarbetare, kan ärendet behandlas direkt i lokal förhandling utan föregående särskild överläggning.

Rätt tillämpat kan avtalet bidra till utveckling av arbetsorganisation och ledarskap. Därför har Ledarna och KFO även kommit överens om gemensamma informationsinsatser.

EFA – energiföretagen

EFA och Ledarna kommer i en partsgemensam arbetsgrupp att fortsätta arbetet med att utveckla löneavtalet. Arbetsgruppen kommer bland annat se över möjligheterna att ta fram partsgemensamma kommentarer till avtalet.

Transport

Det tillsätts partsgemensamma arbetsgrupper som kommer att fortsätta arbetet med att utveckla löneavtalet. Arbetsgruppen kommer bland annat se över möjligheterna att ta fram partsgemensamma kommentarer till avtalet.

SKL och Pacta (Ledarna finns i OFR)

De sista två av avtalets fyra år är sifferlösa. Parterna har dessutom kommit överens om att gemensamt se över och utveckla löneavtalets tillämpning under avtalsperioden.

Staten (Ledarna finns i OFR)

Det centrala ramavtalet ger som tidigare möjlighet för lokala parter på arbetsplatsen välja mellan lönesättande samtal eller det mer traditionella förhandlandet om löneutrymme mellan parterna.

Om man inte kan enas om nya löneökningar på arbetsplatsen ger den så kallade oenighetsbilagan i avtalet ett utfall på 6,8 procent i löneökning på tre år. Annat löneutrymme kan förhandlas fram lokalt på arbetsplatserna.

Arbetsgivarverket sa också upp Trygghetsavtalet inför löneförhandlingarna. OFR/S/P/O är nu överens med Arbetsgivaverket om att förhandla fram ett nytt avtal. Vidare ska ett nytt pensionsavtal förhandlas fram under 2014, Arbetsgivareverkets inriktning är ett helt premiebestämt system.

Uppdaterat: 2014-04-15

Avtalsrörelsen

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem