2012-05-24

Avtalsnyhet: Li - Livsmedelsföretagen

Ledarna tecknade den 22 februari 2012 ett nytt avtal om lönebildning (Ledaravtalet) samt allmänna anställningsvillkor med Li – Livsmedelsföretagen.

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 februari 2012 till och med den 31 mars 2013. Parterna har kommit överens om fredsplikt under avtalsperioden. Det nya löneavtalet (Ledaravtalet) gäller tills vidare, med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Lönebildning (Ledaravtalet)

Parterna är överens om att även fortsättningsvis stödja den lokala tillämpningen av ledaravtalet, exempelvis via gemensamma företagsbesök. Inom ramen för samarbetsorganet Arena planeras att under avtalsperioden genomföra seminarier om lönebildning. Parterna avser också att utarbeta ett kortare stödmaterial som behandlar lönebildning på arbetsplatser utan lokala företrädare för medlemmar i Ledarna.

Ny mening inskjuten i inledningen av punkt 1, "Principer för lönebildning" (ny mening i kursiv stil):
"Lönebildningsprocessen avseende medlemmar i Ledarna bestäms på företagsnivå. Företaget bör i samverkan med Ledarnas lokala företrädare utarbeta lokalt anpassade lönekriterier och en beskrivning av hur ledaravtalet i praktiken ska tillämpas på företaget. Det är av särskild vikt att tidpunkt för lönerevision framgår av beskrivningen. Denna beskrivning bör vara skriftlig. De centrala parterna har tagit fram ett stödmaterial...."

Allmänna villkor

Ledarna har deltagit i de övergripande villkorsförhandlingar som förts utifrån Industriavtalets förhandlingsordning. De villkorsförändringar och arbetsgrupper som tillkommit har därmed kunnat säkras och anpassats för Ledarnas medlemmar. Våra mellanvarande avtal har prolongerats (förlängts).

 • 2.2 Tidsbegränsade anställningar
  Redaktionell förenkling av texter och rubriker - utan förändrade villkor.

Övrigt (Anteckningar till protokollet)

 • Arbetstidskonto enligt 2007 års avtal, Bilaga 5 i allmänna villkor
  Punkten 4 sista meningen ändras till följande:
  "Uttagsåret löper från och med den 1 juli närmast efter intjänandeårets slut till och med den 30 juni påföljande år."
 • Avlösen av kompetenskonton om 0,2%
  "Vid samverkan enligt ledaravtalet om lönerevision 2012 beslutar de lokala parterna HUR värdet om 0,2% ska hanteras. Om Ledarna saknar företrädare på arbetsplatsen, ska värdet beaktas vid lönerevision för medlemmar i Ledarna." Värdet räknas på 2011 års lönesumma och ska komma våra medlemmar till del på det sätt ni beslutar lokalt; ledig tid (halvdag), pensionsavsättning, extra uppräkning av lön eller annat.
 • Hållbara chefer
  Parterna kommer inom ramen för samarbetsorganet Arena att genomföra ett branschanpassat koncept för "Hållbara chefer". Samarbetet beräknas leda till gemensamma seminarier och stödmaterial för de lokala parterna. Syftet är att bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för chefer i livsmedelsföretag.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem