2012-05-24

Avtalsnyhet: Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Ledarna tecknade den 28 februari 2012 ett nytt avtal om bland annat allmänna anställningsvillkor med Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Det nya avtalet gäller från och med den 1 mars 2012 till och med den 30 april 2013.

Arbetsgrupper

Parterna tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera och följa upp ledaravtalets tillämpning i medlemsföretagen.

Parterna tillsätter även en arbetsgrupp med fokus på "hållbara chefer". Gruppens uppdrag blir att identifiera och diskutera möjligheter och problem i chefsrollen samt att ta fram förslag på nödvändiga åtgärder.

Ändringar och tillägg i avtalet om allmänna villkor

§ 2, mom 2:1, nytt st 2

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om anställning för viss tid vid kortsiktigt behov av extra arbetskraft, såsom t.ex. hallvärdar och eventpersonal.

Denna anställningsform får inte användas för att täcka ett kontinuerligt arbetskraftsbehov.

(se även ny avtalsbilaga M, nedan)

§ 6, mom 3:1, st 3
Om en tjänstemans kompensationsledighet till följd av övertidsarbete från ett kalenderår kvarstår outtagen den 31 januari påföljande kalenderår skall den tid som överstiger 40 timmar ersättas genom kontant betalning.

§ 11, mom 3:3
Provanställning och andra anställningar för viss tid
Anställning för viss tid om högst sex månader kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivare eller tjänsteman lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör två veckor efter det att tjänstemannen lämnat skriftlig underrättelse till arbetsgivaren. Motsvarande tid för arbetsgivaren är en månad.

Avtalsbilaga H
Nytt sista stycke under punkten 3

samt att ersättningen för storhelger (Nyår, Påsk, Midsommar och Jul) från kl 18.00 föregående helgdagsafton skall utgöra per timme

månadslönen
      150

Det innebär i praktiken att: Den tjänsteman som arbetar under storhelger får fördubblad ersättning för obekväm arbetstid.

Ny avtalsbilaga M, Regler för timavlöning
Semesterersättning
Semesterersättning utges med 12,5 % av intjänad lön och utbetalas samtidigt med denna.

Avlösen av 0,2 procent, ursprungligen avsatta i avtal 2010 för kompetenssparande

Parterna är överens om att de i 2010 års avtal avsatta 0,2 procent i kompetensutveckling skall, om inte annat överenskommes lokalt, slutligt regleras som lön att utbetalas från och med den 1 mars 2012. Varje tjänstemans löneökning om 0,2 procent ska beräknas på den aktuella lönen per den 29 februari 2012.

Denna nu träffade överenskommelsen påverkar inte er tillämpning av Ledaravtalet för 2012, så är ni inte redan igång så är det hög tid nu!

Det innebär i praktiken att: Du som anställd får en extra löneökning på 0,2 procent om du inte kommer överens om något annat med din arbetsgivare.

Läs mer om Ledaravtalet

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem