2012-05-24

Avtalsnyhet: SKL/Pacta

Nytt avtal har träffats med SKL för medlemmar i Ledarna som jobbar inom kommun och landsting samt för anställda på företag som är medlemmar i Pacta

Det nya avtalet, HÖK12, gäller från och med den 1 maj 2012 till och med den 31 mars 2013.

Precis som vanligt innebär Ledarnas avtal att medlemmarnas löner sätts individuellt i samtal med lönesättande chef. Om de lokala parterna inte kan enas så gäller att Ledarnas medlemmar som omfattas av revisionen, som grupp ska ha 2,6 procent i löneökning. Arbetsledande personal har precis som tidigare ett icke definierat utfall.

Lönerevisionen gäller retroaktivt från och med den 1 april.

Avtalet innehåller dessutom förändringar i avtalets Allmänna Bestämmelser, AB. Det innebär att visstidsanställningar i fortsättningen kan vara under en maxtid om tre år inom en tidsram på fem år.

Det nya avtalet innebär också att ersättningsnivåerna som utgår vid obekväm arbetstid, jour, beredskap, förskjuten arbetstid samt vid färdtid höjs något. Den nya förändringen gäller från och med den 1 september 2012.

Anna Nilsson, avtalsansvarig
Ledarna

Löneavtalet

  • Avtalet är värderat att ge 2,6 procent sammantaget för samtliga medlemmar som ingår i revisionen förutsatt att lokala parter inte kommer överens om annat. Lönen ska sättas individuellt och avtalet innehåller inga individgarantier. Den som får en svag löneutveckling ska också få en personlig handlingsplan för att kunna förbättra löneutvecklingen. Arbetsledande personal har precis som tidigare ett icke definierat utfall.
  • Parterna har kommit överens om att gemensamt se över och utveckla löneavtalets tillämpning under avtalsperioden.


Allmänna bestämmelser, AB

När det gäller anställningsformen provanställning framgår i det nya avtalet att en provanställning kan avslutas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägning (§2 mom 2).

Avtalet klarlägger också att om en visstidsanställd har haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt 3 år eller mer under en 5-årsperiod övergår anställningen i en tillsvidareanställning (§ 4  mom 4 i AB). Bestämmelsen gäller från och med den 1 oktober 2012. Bestämmelsens tillämpning förutsätter att det inte föreligger hinder enligt speciallagstiftning (krav på behörighet, legitimation eller dylikt.) Oavsett om arbetstagaren kvalificerat sig för tillsvidareanställning med stöd av 5 § i Lagen om anställningsskydd eller enligt momentet i denna bestämmelse kan arbetstagaren avstå från sin rätt till tillsvidareanställning med giltig verkan för perioder om högst 6 månader.

Ersättningsnivåerna för obekväm arbetstid (§ 21), jour och beredskap (§ 22) och för förskjuten arbetstid (§ 23) samt för färdtid (§ 24) höjs något från och med den 1 september 2012. I övrigt har några språkliga förändringar genomförts i texterna i Allmänna Bestämmelser, AB.

Den nya huvudöverenskommelsen för 2012, HÖK 12, hittar du här

Förändringarna som införts i det nya avtalet (2012) Allmänna Bestämmelser, AB, hittar du här

Det nya avtalet Allmänna Bestämmelser, AB, hittar du här

För mer information om innehållet i den nya överenskommelsen, kontakta Ledarnas Chefsservice på 0200-87 11 11, eller via e-post ledarna@ledarna.se

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem