2012-05-24

Avtalsnyhet: SLA Hushållningssällskap och Husdjursföreningar

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, och Ledarna har tecknat ett nytt avtal kring lokal lönebildning. Avtalet gäller från och med den 1 april 2012 och tills vidare.

I det nya avtalet har vi förtydligat att de lokala parterna, i samband med den lokala löneprocessen, ska bestämma datum för lönerevision.

Avtalet bygger på en lokal löneprocess

Avtalet innehåller inga garanterade löneökningar. I stället bestäms lönen för Ledarnas medlemmar i en process där uppdraget, överenskomna mål, uppnådda resultat och individens prestation utgör grunden. För att processen ska fungera behöver tillämpningen beskrivas.

Lönerevisionsdatum bestäms i den lokala löneprocessen

På företag där det inte finns någon lokal företrädare för Ledarna fastställs tidpunkten för lönerevision direkt mellan chef och medarbetare.

Läs gärna igenom avtalet, när det gäller förhandlingsordningen har det även gjorts tillägg. För individ som erbjuds ingen eller ringa lönehöjning ska särskilda överläggningar föras om individens förutsättningar för arbetsuppgifterna och vilka kompetenshöjande insatser som behövs. En personlig utvecklingsplan ska då upprättas.

Lönerevision sker minst en gång per år

Enligt avtalet fastställs lönen minst en gång per år. Revisionstillfällen för olika medlemmar kan med fördel förläggas vid skilda tidpunkter eller för samtliga medlemmar vid ett bestämt tillfälle.

0,2 procent som kompensation för utfäst avsättning till kompentenskonton

Den avsättning om 0,2 procent som avsattes för tjänstemännen i 2010-2012 års avtal gällde även Ledarnas medlemmar. Lokala parter har möjlighet till lokal överenskommelse för annan hantering än utbetalning på lön. Kommer de lokala parterna inte överens om annat ska varje medlem i Ledarna kompenseras genom en lönehöjning om 0,2 procent. Kompensationen ska inte hanteras i samband med lönerevision utan vid en helt annan tidpunkt.

Protokollsanteckningar

  • Parterna är ense om att det finns ett värde i att informera den lokala fackliga parten i samband med rekrytering. Parterna är även ense om att man lokalt bör samverka för att hitta formerna för den fackliga organisationens möjlighet att informera om verksamheten i samband med introduktion av nyanställda.
  • Parterna är överens om att följa arbetet i enlighet med de av parterna till Industriavtalet gemensamt framtagna direktiven avseende fortsatt arbete kring rehabilitering och företagshälsovård.
  • Parterna har diskuterat frågor kring avtalets övertidsregler, och då framförallt reglerna kring möjligheterna att avtala bort rätten till särskild övertidskompensation. Parterna har kunnat konstatera att det är av vikt att båda parter i sin information till sina medlemmar tydligt informerar om avtalets innebörd avseende dessa regler.
  • Parterna är ense om att följa arbetet i arbetsgruppen om fackligt arbete mellan parterna för skogsbrukets kollektivavtal. När arbetet i den arbetsgruppen är klar tas en diskussion om resultatet där kan var tillämpbart även på detta kollektivavtalsområde.


Ändringar i allmänna villkor

§ 2 ANSTÄLLNING

Ny anmärkning enligt nedan;
Anmärkning;
"om den provanställde varit frånvarande mer än en månad under provanställningstiden kan den förlängas med tid motsvarande frånvarotiden, under förutsättning att arbetsgivaren och den anställde är ense härom.
Arbetstagarens fackliga organisation ska informeras om detta och kan med anledning av det begära förhandling."

Övriga överenskommelser

I denna avtalsomgång kom vi även överens om ett flertal partsgemensamma arbetsgrupper;

Redaktionell översyn

Det kommer att ske en redaktionell översyn av avtalen för att de ska bli mer begripliga.

Avtalet för husdjurstekniker

Antalet husdjurstekniker har halverats under de senaste åren, då allt fler av landets mjölkbönder utbildar sig för att själva kunna sköta semin. Alltfler tekniker jobbar därför mer och mer med rådgivning och Ledarnas medlemmar finns också i helt andra befattningar på Husdjursföreningarna. En särskild översyn behöver därför göras av den så kallade husdjursteknikerbilagan mellan SLA och Ledarna.

Arbetsgruppen kommer att bestå av företrädare ifrån förbundens kansli samt branschföreträdare för vardera part.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-11-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem