2012-05-24

Avtalsnyhet: SLA Skogsbruk

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, och Ledarna har tecknat nytt avtal kring lokal lönebildning. Avtalet gäller från och med den 1 april 2012 och tills vidare.

I det nya avtalet har vi förtydligat att de lokala parterna, i samband med den lokala löneprocessen, ska bestämma datum för lönerevision.

Avtalet bygger på en lokal löneprocess

Avtalet innehåller inga garanterade löneökningar. I stället bestäms lönen, för Ledarnas medlemmar, i en process där uppdraget, överenskomna mål, uppnådda resultat och individens prestation utgör grunden. För att processen ska fungera behöver tillämpningen beskrivas.

Lönerevisionsdatum bestäms i den lokala löneprocessen

På företag där det inte finns någon lokal företrädare för Ledarna fastställs tidpunkten för lönerevision direkt mellan chef och medarbetare.

Läs gärna igenom avtalet, när det gäller förhandlingsordningen har där även gjorts tillägg. För individ som erbjuds ingen eller ringa lönehöjning ska särskilda överläggningar föras om individens förutsättningar för arbetsuppgifterna och vilka kompetenshöjande insatser som behövs. En personlig utvecklingsplan ska då upprättas.

Lönerevision sker minst en gång per år

Enligt avtalet fastställs lönen minst en gång per år. Revisionstillfällen för olika medlemmar kan med fördel förläggas vid skilda tidpunkter eller för samtliga medlemmar vid ett bestämt tillfälle.

0,2 procent som kompensation för utfäst avsättning till kompentenskonton

Den avsättning om 0,2 procent som avsattes för tjänstemännen i 2010-2012 års avtal gällde även Ledarnas medlemmar. Lokala parter har möjlighet till lokal överenskommelse för annan hantering än utbetalning i samband med lön. Kommer de lokala parterna inte överens om annat ska varje medlem i Ledarna kompenseras genom en lönehöjning om 0,2 procent. Kompensationen ska inte hanteras i samband med lönerevision utan vid en helt annan tidpunkt.

Protokollsanteckningar

  • Parterna är ense om att det finns ett värde i att informera den lokala fackliga parten i samband med rekrytering. Parterna är även ense om att man lokalt bör samverka för att hitta formerna för den fackliga organisationens möjlighet att informera om verksamheten i samband med introduktion av nyanställda.
  • Parterna är överens om att följa arbetet i enlighet med de av parterna till Industriavtalet gemensamt framtagna direktiven avseende fortsatt arbete kring rehabilitering och företagshälsovård.
  • Parterna har diskuterat frågor kring avtalets övertidsregler, och då framförallt reglerna kring möjligheterna att avtala bort rätten till särskild övertidskompensation. Parterna har kunnat konstatera att det är av vikt att båda parter i sin information till sina medlemmar tydligt informerar om avtalets innebörd avseende dessa regler.


Övriga överenskommelser

I denna avtalsomgång kom vi även överens om ett flertal partsgemensamma arbetsgrupper;

Hållbara chefer

Bakgrunden är resultat från forskningsprojektet, Hållbara Chefer, som Ledarna deltagit i.

Projektets delområden:

  • Tydlighet avseende uppdrag, roll och organisation.
  • Samband mellan ansvar och befogenheter.
  • Stöd i organisationen.
  • Organisationskultur.
  • Balans i livet.


Redaktionell översyn

Det kommer att ske en redaktionell översyn av avtalen för att de ska bli mer begripliga.

Likabehandling

Parterna kommer gemensamt ta fram en skrift som kunna användas av företagen i sitt arbete för likabehandling av anställda. Om parterna finner det lämpligt kan även partsgemensamma informationsträffar anordnas.

Fackligt arbete

Parterna är ense om att utreda om den överenskommelse om villkor fackligt arbete som gäller inom Massa- & Pappersindustrin kan vara lämpligt inom skogsbruket

Restid mm

I avtalsförhandlingarna lyftes diverse problemställningar kring tjänsteresor. Parterna har konstaterat att det föreligger olika uppfattningar kring frågorna. Punkter som ska diskuteras i gruppen kan vara: restid, hantering av dygns-, natt- och veckovila.

 

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.
Det gamla avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem