2012-05-24

Avtalsnyhet: SVEMEK

Ledarna tecknade den 22 mars 2012 nya avtal om lönebildning, Ledaravtalet, samt allmänna anställningsvillkor med SVEMEK inom Industriarbetsgivarna.

Det nya avtalet gäller under perioden 1 april 2012 till och med den 31 maj 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal inga förändringar alls. Vad gäller avlösen av kompetenskonton fick vi under förhandlingarna lägga mycket krut på att detta ska regleras separat och inte blandas samman med lönerevisionerna för 2012. Därav uttrycket "innan ordinarie revisionstidpunkt".

Branschområdet innehåller många relativt små företag. En avtalstext som är bättre anpassad till småföretagens förutsättningar skulle säkert uppskattas av många. Det är bakgrunden till att vi tillsätter en partsgemensam arbetsgrupp med detta uppdrag.

Projekt om "Hållbara chefer" har yrkats av Ledarna på flertalet avtalsområden.Överenskommelsen inom SVEMEK innebär att vi avvaktar utfallen från andra områden innan vi tar ställning till om och vad vi i så fall skulle kunna göra inom det svetsmekaniska området. Samma gäller eventuella gemensamma insatser för att stötta ledaravtalets tillämpning.

/Leif Nordin, avtalsansvarig.

LÖNEBILDNING, Ledaravtalet

Parterna är överens om att "Huvudavtal om lönebildning i företagen" förlängs utan textändringar. Dock ingick i överenskommelsen att SVEMEK skulle gå ut med en förtydligande avtalsinformation den 22 mars.

"I Ledaravtalet finns inte någon fastställd siffra eller tidpunkt för lönerevision i det centrala avtalet. Avtalet ger ramen för den lokala lönebildningsprocessen där utgångspunkten är dialogen mellan chef och Ledarnas medlemmar. Revidering av lönen ska ske vid tillfällen de lokala parterna enas om, dock minst en gång per år. På företag där Ledarna saknar företrädare fastställs tidpunkt för lönerevision direkt mellan arbetsgivaren och berörd medlem."

ALLMÄNNA VILLKOR

Ledarna har deltagit i de partsgemensamma villkorsförhandlingar som ägt rum. Våra mellanvarande avtal har prolongeras (förlängts) utan villkorsförändringar.

 • Arbetsgrupp Småföretagaravtal
  SVEMEK och berörda tjänstemannaorganisationer är överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp. Gruppens syfte är att förenkla avtalet samt att anpassa det till småföretagens särskilda förutsättningar. Arbetet ska vara avslutat senast den 31 januari 2013.

ÖVRIGT

 • Avlösen kompetenskonton
  I samband med 2010 års förhandlingar avsattes 0,2 procent av lönesumman i syfte att inrätta ett system med individuella kompetenskonton. Eftersom det inte har inrättats något sådant system är parterna överens om att hantera frågan på följande sätt:
  Om de lokala parterna inte kommer överens om annat (pensionspåfyllnad, ledig halvdag eller liknande), så kompenseras varje medlem i Ledarna genom en löneökning om 0,2 procent på den fasta kontanta lönen innan ordinarie revisionstidpunkt under 2012.
 • "Hållbara chefer" och löneprocessen
  SVEMEK och Ledarna är överens om att ta del av resultaten från de två arbetsgrupper som etablerats av Industriarbetsgivarna med flera arbetsgivarorganisationer och Ledarna. Grupperna arbetar med fokus på att skapa "Hållbara chefer" samt hur man på ett bättre sätt kan använda sig av Ledaravtalet. Gruppernas resultat kan komma att användas som beslutsunderlag för eventuella överenskommelser 2013.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem