2012-05-24

Avtalsnyhet: Skogsindustrierna Sågverk

Ledarna tecknade den 7 februari 2012 nya avtal om lönebildning (Ledaravtalet) samt allmänna anställningsvillkor med Skogsindustrierna.

Det nya avtalet gäller under perioden den 7 februari 2012 till och med den 31 mars 2013.

Lönebildning (Ledaravtalet)

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att under avtalsperioden genomföra gemensamma insatser för att stimulera en framgångsrik lokal tillämpning av Ledaravtalet. Ett idéarbete runt formerna för detta påbörjades 2011 i samverkan med Skogsindustrierna, vilket kommer att tjäna som utgångspunkt.

För att möta problemet med att vissa företag flyttar revisionstidpunkt lite hit och dit, så införs ett tillägg under §3 Grundläggande principer;

"Det är av särskild vikt att det i beskrivningen också framgår hur dialogen genomförs och följs upp samt vilka former och tidpunkter (s.k. fasta eller rullande) som gäller för lönerevision."

Allmänna villkor

Ledarna har deltagit i de partsgemensamma villkorsförhandlingar som ägt rum. Våra mellanvarande avtal har prolongerats (förlängts) utan villkorsförändringar.

 • Omarbetning av allmänna anställningsvillkor
  Parterna är ense om att fortsätta redan påbörjat arbete i arbetsgrupp som tillsattes för Sågverksindustrin i samband med Avtal 10, vars uppdrag nu finns preciserat i särskild bilaga till förhandlingsprotokollet.


Övrigt

 • Avlösen kompetenskonton
  Tidigare framförhandlat åtagande om 0,2% för individuella kompetenskonton avlöses på så sätt att 0,2% av de fasta kontanta lönerna för Ledarnas medlemmar per ordinarie revisionsdatum under 2011 utbetalas utöver ordinarie lönerevisioner för 2012. "Avsättningen utgör ett inslag i dialogen om ny lön för individen och hanteras i beaktande av den lokala tillämpningen av Ledaravtalet." Det betyder att värdet finns och ska komma Ledarnas medlemmar till godo, men exakt HUR bestämmer ni lokalt.
 • Hållbara chefer
  Ledarnas yrkande om en partsgemensam arbetsgrupp för att skapa "hållbara chefer" resulterade i att frågan hanteras inom den befintliga gruppen "Attraktionskraft för tjänstemän". Syftet är att diskutera om dagens chefer har rimliga krav, klara roller, stöd från chefens egen chef och ett gott arbetsklimat.

  Övriga delområden inom "hållbara chefer":
  - tydlighet avseende uppdrag, roll och organisation
  - samband mellan ansvar och befogenheter
  - stöd i organisationen
  - organisationskultur
  - balans i livet.


Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.
Det gamla avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem