2012-05-24

Avtalsnyhet: Sveriges Byggindustrier

Ledarna tecknade nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med mera med Sveriges Byggindustrier 8 februari 2012, gällande till 31 mars 2013.

Här specificerar vi de viktigaste förändringarna i överenskommelsen.

Partsgemensamma möten mellan Ledarna och Sveriges Byggindustrier under avtalsperioden 2012/2013 om:

  • Ledaravtalet - Lönebildning och individuell lönesättning
  • Hållbara chefer
  • Whistleblowing
    - Diskutera eventuellt behov av särskilt avtalsstadgat skydd för "whistleblowers" inom byggbranschen mot bakgrund av Ledarna avtalskrav i avtalsrörelsen 2012.
    - Företagsinterna lösningar/system
    - Dagens legala och avtalade skydd/regelsystem (extern föreläsare)

Förändringar i allmänna anställningsvillkoren

Restidsersättning
§7 Restidsersättning
Följande anmärkning infogas i avtalet:
"Det är parternas uppfattning att omfattningen och förläggningen av restiden, för tjänstemän med betydande restid, bör uppmärksammas inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta omfattar även de tjänstemän som undantagits bestämmelserna om restidsersättning."

Höjda bilersättningar
Den så kallade stupstocken har höjts för körning med egen bil i tjänst, liksom tidigare gäller beloppen endast i de fall någon överenskommelse på företaget inte träffats. (Gäller från och med 1 april 2012.)

Upp till 1000 mils körning i tjänsten per kalenderår   33 kr/mil (höjning 3 kr)
1001-2000 mils körning i tjänsten per kalenderår      28 kr/mil (höjning 2 kr)
Över 2001 mils körning i tjänsten per kalenderår      26 kr/mil (höjning 2 kr)

Arbetstidsavtalet

Förändrad anmärkning till mom 2 och 3 i arbetstidsavtalet (tillägg i kursiv stil)
Den totala arbetstidens omfattning ska diskuteras mellan den berörda tjänstemannen och arbetsgivaren i utvecklingssamtalet.

Avlösen av 0,2 procent, ursprungligen avsatta i avtal 2010 för kompetenssparande

Utrymmet om 0,2 procent, ska utges som generellt påslag på lön. Utläggningen av dessa 0,2 procent ska ske vid ordinarie löneutbetalning i augusti månad 2012. Lönehöjningen ska gälla from 1 februari 2012.

 

De nu träffade förändringarna i avtalen påverkar inte er tillämpning av Ledaravtalet för 2012, så är ni inte redan igång så är det hög tid nu!

Läs mer om Ledaravtalet

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem