2013-04-23

Sveriges Byggindustrier

Nytt avtal mellan Ledarna och Sveriges Byggindustrier.

Ett nytt treårigt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats med Sveriges Byggindustrier, BI. Det nya avtalets allmänna villkor gäller från och med 1 april 2013 fram till 31 mars 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön och det blir möjligt att ansöka om delpension från 60 år. Ledarna och Sveriges byggindustrier kommer också att gemensamt att fortsätta arbeta med information om hur tillämpningen av Ledaravtalet ute på företagen kan bli bättre.

Ändringar i Ledaravtalet

Centrala parter kan nu begära lokal förhandling om det är så att ärendet gäller löneprocessen. Det är innebörden i ett förtydligande av förhandlingsordningen till det nu gällande Ledaravtalet som Ledarna fick gehör för under förhandlingarna.

Vidare har BI och Ledarna kommit överens att arrangera partgemensamma aktiviteter för en bättre tillämpning av ledaravtalet. I vilken form detta kommer ske är inte bestämt än. Dessutom är vi och BI överens om att utarbeta och utveckla gemensamma avtalskommentarer/informationsmaterial till Ledaravtalet.

Hållbara chefer

Under hösten 2013 ska Ledarna anordna tre seminarier under rubriken ”En säker arbetsplats – Hållbara chefer”. Bland de centrala frågorna som ska behandlas är chefers arbetssituation, arbetsmiljö och psykosociala arbetsmiljö. Dessa seminarier ska utformas partsgemensamt.

Förändringarna i allmänna villkor

Föräldraledighetstillägg. Föräldralönen utökas från dagens fem till sex månader och gäller från 1 april under förutsättning att man uppfyller kriterierna för att få föräldralön, som är ett års anställning i följd hos arbetsgivaren.

Delpension. Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 60 år förs in i avtalet, denna möjlighet gäller från den 1 april 2013. Samtidigt kommer det ske en utökad avsättning till pension varje år med början år 2014. Från och med år 2014 kommer en avsättning att göras med 0,2 procent och år 2015 ytterligare 0,3 procent, därefter avsätts 0,5 procent fortlöpande.

Provanställning. Förändringar har skett i reglerna om provanställning. Den maximala prövotiden är nu sex månader. Det innebär att det inte som tidigare går att förlänga provanställningen med ytterligare sex månader.

Vid förtida uppsägning av provanställningen gäller ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Om provanställningen ska avslutas vid prövotidens slut ska tjänstemannen underrättas om detta minst två veckor i förtid.

Partgemensamma arbetsgrupper under avtalsperioden

Arbetsgrupp kring mångfald och ickediskriminering. Det är av stor vikt att arbeta för en ökad mångfald i byggbranschen och att motverka diskriminering av olika grupper. Syftet med arbetsgruppen är att kartlägga och lyfta goda exempel på arbetssätt och attitydarbete som finns i många av branschens företag.

Arbetsgrupp kring fackliga företrädare. Lokala fackliga företrädare är av stor betydelse för företagen, därför är det viktigt att lyfta företrädarnas arbetsvillkor. Syftet med arbetsgruppen är att belysa hur det fackliga arbetet bedrivs och fungerar, undersöka om det finns brister och hur dessa kan avhjälpas. Arbetsgruppens slutsatser ska utmynna i ett dokument med partsgemensamma utgångspunkter i dess frågor.

Övrigt

Visselblåsare. Ledarna yrkade på ett förstärkt kollektivavtalat skydd för Whistleblowers. Eftersom det startas en statlig utredning behandlar samma fråga – ”Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm” (Dir 2013:16) – är vi överens med Sveriges byggindustrier att följa denna och därefter återuppta våra partgemensamma diskussioner.

Irena Franzén
Avtalsansvaring

Text: Irena Franzén Uppdaterat: 2013-04-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem