2012-09-12

Avtalsnyhet: Sveriges Hamnar

Ledarna har avslutat förhandling med Sveriges Hamnar den 10 augusti 2012. Parterna enas om att kollektivavtalet som tecknades den 2 juli 2010 fortfarande gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.

I förhandlingen har parterna kommit överens om följande:

Arbetsgrupper

Parterna är överens om att den arbetsgrupp som verkat under förra avtalsperioden skall få fortsatt förtroende. Arbetsgruppen skall fortsätta med sitt uppdrag att se över Avtal om lokal lönebildning. Därutöver skall arbetsgruppen fungera som ett diskussionsforum för olika frågor som uppkommer inom kollektivavtalsområdet. Parterna ska därutöver inom ramen för arbetsgruppen arbeta med:

  • ”Hållbara chefer” med uppdrag att identifiera och diskutera möjligheter och problem i chefsrollen samt ta fram eventuella förslag på nödvändiga åtgärder.
  • Översyn av de allmänna anställningsvillkoren för att se om avtalet kan bli likalydande med ”Tjänstemannaavtalet för transportbranschen”.


Individuellt kompetenssparande från avtal år 2010 – avlösen av 0,2 %

Gällande frågan om kompetensutveckling som parterna diskuterade år 2010 konstateras följande:

  • Sveriges Hamnar anför att skrivningen i 5§ från överenskommelsen den 2 juli 2010 innebar att arbetet med att åstadkomma individuella kompetenskonton för tjänstemän på andra områden, och som där värderades till 0,2 %, skulle följas samt att om det hade lett till att ett system inrättats gavs parterna möjlighet att uppta förhandlingar.
  • Då något sådant system inte har inrättats är parterna överens om att uppdra åt lokala parter att bestämma hur detta ska hanteras.


Detta innebär att Ledarnas lokala representanter tillsammans med företaget ska komma överens om hur man ska hantera dessa 0,2 %. På företag där Ledarna inte är representerade kan medlemmarna individuellt komma överens med företaget.

Övrig information

Förhandlingsprotokoll

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.

Peder Bertilsson
Avtalsansvarig mot Sveriges Hamnar

 

Text: Uppdaterat: 2012-09-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem